Програма інформатизації Арбузинської селищної ради на 2020 - 2022 роки

Дата: 09.12.2021 09:50
Кількість переглядів: 330

Програма інформатизації  Арбузинської селищної ради на 2020 - 2022 роки

 

ПАСПОРТ

Програми інформатизації Арбузинської  селищної ради на 2020-2021 роки

 1. Назва: Програма інформатизації  Арбузинської  селищної ради на 2020 - 2021 роки.
 2. Замовник: Виконавчий комітет Арбузинської селищної ради.
 3. Відповідальні за виконання: : Виконавчий комітет Арбузинської селищної ради.
 4. Мета: забезпечення громадян своєчасною, достовірною та повною інформацією на основі широкого використання інформаційних технологій.
 5. Строки виконання:  квітень 2020 року, закінчення: грудень 2021 року.
 6. Загальні обсяги та джерела фінансування:

Джерела

фінансування

Обсяг фінансування, усього, тис.грн.

За роками виконання (тис. грн)

 рік

2020 рік

2021 рік

Місцеві бюджети

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

І. Вступ

 

Інформатизація є важливою сферою суспільного життя тому, що охоплює коло поточних та перспективних проблем - економічних, організаційних, соціальних, правових, політичних, науково-технічних, виробничих, а також розвиток культури та освіти. Вона сприяє поліпшенню керованості економікою, інноваційним розвитком, задоволенню інформаційних потреб громадян, їх об’єднань, підприємств, організацій, установ, органів місцевого самоврядування  , зростанню продуктивності праці, вдосконаленню соціально-економічних відносин тощо.

Цей процес передбачає використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, побудованих на основі застосування сучасної обчислюваної та комунікаційної техніки. Тому, питання регулювання сфери інформатизації стає все більш актуальним та важливим для життя громади.

Програма інформатизації   Арбузинської  селищної ради на 2020-2021 роки (далі - Програма) визначає основні засади реалізації регіональної політики у сфері інформатизації. Відповідно до чинного законодавства Програма розроблена відповідно до Національної програми інформатизації України .

Програма спрямована на впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у всі сфери життя Арбузинської  селищної ради (далі - Громада), комп’ютерне забезпечення діяльності Виконавчого комітету селищної ради та подальший розвиток електронного урядування та електронної демократії. Тобто, громадяни, бізнес та виконавчий комітет селищної ради мають можливість якісно взаємодіяти: забезпечувати інформаційні потреби громадян та отримувати повні дані про їх позицію тощо.

Програма також враховує положення щодо напрямів публічної політики в Україні, які знайшли відображення у законах України: „Про доступ до публічної інформації”, „Про публічні закупівлі”, „Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, Указі Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 „Про Стратегію сталого розвитку „Україна-2020”, Постанові Верховної Ради України від 31 березня 2016 року № 1073-УШ „Про Рекомендації парламентських слухань на тему: „Реформи галузі

інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України”, Постанові Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2016 року № 294 „Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України”, розпорядженнях Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 386-р „Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні”, від 24 червня 2016 року № 474-р „Деякі питання реформування державного управління України”, рішенні обласної ради від 26 вересня 2014 року № 561-27/УГ .

Інформатизація - сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб, громадян та суспільства на основі створення, розвитку й використання інформаційних систем, мереж, ресурсів, інформаційних технологій, які ґрунтуються на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки;

засоби інформатизації - електронно-обчислювальні машини, програмне, математичне, лінгвістичне й інше забезпечення, інформаційні системи або їх окремі елементи, інформаційні мережі та мережі зв’язку, що використовуються для реалізації інформаційних технологій;

е-урядування - форма організації державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості і прозорості діяльності органів  органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян;

е-демократія - форма суспільних відносин, за якої громадяни та організації залучаються до державотворення й державного управління, а також до місцевого самоврядування шляхом широкого застосування ІКТ;

інформаційна інфраструктура - сукупність різноманітних інформаційних (автоматизованих) систем, інформаційних ресурсів, телекомунікаційних мереж і каналів передачі даних, засобів комунікацій та управління інформаційними потоками, а також організаційно-технічних структур, механізмів, що забезпечують їх функціонування;

інформаційне суспільство - орієнтоване на інтереси людей суспільства, в якому кожен міг би створювати й накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися, обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяти суспільному, особистому розвитку та підвищувати якість життя.

ІІ.  Стан інфраструктури інформатизації

Аналіз стану інформатизації громади характеризується наступними показниками:

У громаді громадяни у віці понад 15 років користуються Інтернетом через персональні комп’ютери та мобільні телефони. Користувачі мобільних телефонів саме завдяки впроваджуваній в Україні технології передачі даних 3G є активними абонентами Інтернету.

Основні проблеми інформатизації, що потребують вирішення:

 • недостатня забезпеченість сучасною комп’ютерною технікою відділів виконавчого комітету селищної ради та установ;
 • низький рівень ліцензійного програмного забезпечення у відділах виконавчого комітету Арбузинської селищної ради;
 • недостатня компетентність службовців та посадових осіб з питань електронного врядування та інформаційних технологій: володіння інформаційно-комп’ютерними технологіями, використання технологій е-урядування та е-демократії;
 • відсутність кількісті зон безкоштовного доступу до wi-fi громадян;
 • низький рівень доступу громадян  до електронної інформації про діяльність громади.

Проведений аналіз стану інформатизації потребує системного вирішення, що може бути досягнуто шляхом реалізації комплексу взаємопов’язаних заходів.

ІІІ.  Мета, цілі, завдання та пріоритетні напрями інформатизації

Метою Програми є забезпечення громадян своєчасною, достовірною та повною інформацією на основі широкого використання інформаційних технологій.

Цілі Програми:

 • Підвищення інформаційної грамотності працівників виконавчого комітету  Арбузинської селищної ради, з використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, обміну міжнародним досвідом в галузі інформатизації, е-урядування та е- демократії;
 • Покращення ефективності роботи відділів виконавчого комітету селищної ради та підвищення якості надання адміністративних послуг;
 • Покращення можливості отримання вільного доступу до мережі Інтернет громадян через бездротову мережу wi-fi у громадських місцях тощо та покращення доступу до публічної інформації у сільській місцевості  ;
 • Покращення надійності функціонування існуючих засобів інформатизації, сприяння в оснащенні новою сучасною комп’ютерною технікою відділів виконавчого комітету селищної ради,  та установ Арбузинської селищної ради, поліпшення забезпечення обладнанням та необхідними ліцензійними програмами відділів виконавчого комітету Арбузинської селищної ради, та створення можливості користування придбаних раніше ліцензійних програм.

Основні положення Програми спрямовані на вирішення завдань щодо розвитку інформатизації, відкритого та прозорого публічного управління у Громаді.

Завдання Програми:

 • Здійснити організаційне та методичне забезпечення Програми;
 • Запровадити технології е-урядування; сформувати систему електронних інформаційних ресурсів;
 • Здійснити розвиток телекомунікаційного середовища громади та організувати захист інформації;
 • Підтримати працездатність та забезпечити функціонування існуючих систем. Пріоритетними напрямками Програми у розвитку інформатизації та

інформаційного суспільства є:

 • забезпечення навчанням працівників виконавчого комітету Арбузинської  селищної ради, в т.ч. UHAH, з питань електронного урядування та новітніх інформаційних технологій;
 • розширення засобів інформатизації для відділів виконавчого комітету Арбузинської селищної ради  та установ   Арбузинської селищної ради;
 • забезпечення необхідними ліцензійними програмами відділів  виконавчого комітету   Арбузинськоїселищної ради ;
 • забезпечення захисту інформації на програмно-технічні комплекси, інформаційні системи тощо;
 • розвиток вільного доступу до wi-fi у громадських місцях тощо;
 • забезпечення рівного доступу до публічної інформації у селищі  та  селах  Арбузинської  ОТГ, створення інформаційно-ресурсних центрів доступу до соціально значущої інформації  .

Перелік завдань та заходів додається (додаток 1, 2).

Реалізація Програми має здійснюватися з додержанням таких основних принципів: -погодженість територіальних пріоритетів інформатизації з основними напрямами соціально-економічного розвитку району, області та Національної програми інформатизації;

-спадковість, поступовість і безперервність при реалізації завдань Програми на наступні роки;

-створення організаційних і фінансових засад для реалізації завдань інформатизації; -випереджаючий розвиток нормативно-правової бази з урегулювання відносин учасників створення, розповсюдження й використання інформаційних продуктів і послуг; -моніторинг виконання завдань і перерозподіл та концентрація ресурсів на користь найбільш результативних напрямів інформатизації.

Виконання завдань Програми розраховано на 2 роки.

Передбачаються такі джерела фінансування Програми:

 • кошти місцевого бюджету (у тому числі на засадах співфінансування);
 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
 1. Організаційне забезпечення виконання Програми

Координація робіт щодо виконання завдань Програми покладається на   провідного спеціаліста  відділу  загальної  та  організаційної роботи  Арбузинської  селищної  ради

Програма згідно з чинним законодавством може щороку коригуватися та затверджуватися в установленому порядку.

Контроль за реалізацією Програми покладається на комісію з питань  планування бюджету і фінансів, регуляторної  політики.

 1. Очікувані результати у сфері інформатизації та їх вплив на соціально- економічний розвиток   Арбузинської  селищної  ради.

У результаті досягнення мети Програми очікується, що буде створено умови для задоволення інформаційних потреб громадян на основі застосування інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, а також громада матиме вільний доступ створювати, накопичувати, користуватися, обмінюватися інформацією, тобто повною мірою реалізовувати свій потенціал, сприяти суспільному, особистому розвитку та підвищувати якість життя.

У результаті досягнення цілей Програми очікується, що буде:

 • запроваджено підвищення освіти у сфері використання інформаційних технологій для службових та посадових осіб;
 • охоплено системами безпаперового документообігу відділи виконавчого комітету Арбузинської селищної ради,  з використанням електронного цифрового підпису та інших систем ідентифікації, а також підвищено якість надання адміністративних послуг;
 • запроваджено створення зони вільного доступу до wi-fi у громадських місцях тощо та доступу до публічної інформації через мережу Інтернет у сільській місцевості.
 • підтримано безперебійне функціонування існуючих засобів інформатизації, забезпечено необхідними ліцензійними програмами та сучасною комп’ютерною технікою відділи виконавчого комітету  Арбузинської селищної ради,  та установи   Арбузинської селищної ради;

У результаті виконання завдань і заходів Програми очікується, що буде:

 • підвищено інформаційну грамотність посадових осіб та службовців виконавчого комітету Арбузинської селищної ради;
 • вивчено кращий досвід щодо впровадження новітніх інформаційних технологій, електронного урядування тощо;
 • покращено ефективність роботи відділів виконавчого комітету Арбузинської селищної ради,  через систему електронного документообігу, запровадження реєстру громади на базі реєстрації вулиць, будинків, населення тощо, впровадження пілотних проектів планування, виконання та моніторингу місцевих бюджетів, моніторингу та підготовки інформації щодо процедур та договорів закупівлі товарів, робіт та послуг;
 • покращено можливість отримання населенням вільного доступу до мережі Інтернет через бездротову мережу wi-fi у громадських місцях тощо;
 • покращено доступ до публічної інформації   в  громиаді;
 • покращено захист інформації;
 • покращено надійність функціонування засобів інформатизації;
 • оснащено новою сучасною комп’ютерною технікою відділи виконавчого комітету Арбузинської селищної ради .
 • покращено забезпечення обладнанням та необхідними ліцензійними програмами відділи виконавчого комітету Арбузинської селищної ради ;
 • створено можливості користування ліцензійним програмним забезпеченням і отримання кваліфікованої підтримки оновлень.

Застосування передових інноваційних технологій у рамках виконання заходів Програми дозволить забезпечити подальший розвиток інформаційного суспільства, інтегрувати громаду у інформаційний простір, брати участь у процесах обласного, державного співробітництва та прискорити сталий економічний розвиток громади.

Паспорт Програми інформазиції   Арбузинської   селищної  ради на 2020-2021 роки додається (додаток З).

VIL Якісні показники виконання Програми

 1. Здійснення організаційного та методичного забезпечення Програми:
 • підвищення ефективності використання коштів бюджету   Арбузинської селищної ради на заходи з упровадження інформаційних технологій;
 • підвищення інформаційної обізнаності посадових осіб та службовців виконавчого комітету  Арбузинської селищної ради;
 • вивчення кращого досвіду з метою використання новітніх інформаційних технологій, електронного урядування тощо.
 1. Запровадження технологій е-урядування та формування системи електронних інформаційних ресурсів:
 • забезпечення ефективного впровадження Закону України „Про електронні документи та електронний документообіг” у відділах виконавчого комітету  Арбузинської селищної ради .
 1. Розвиток телекомунікаційного середовища регіону та організація захисту інформації:
 • забезпечення рівної можливості отримання населенням доступ до інформації, визначеної Законом України „Про доступ до публічної інформації”, та інформації, яка становить суспільний інтерес, а також рівної можливості отримання якісних сучасних електронних сервісів та послуг;
 • упровадження якісної бездротової мережі Wi-Fi з метою створення умов для вільного доступу до мережі Інтернет громадян у громадських місцях тощо;
 • забезпечення захисту інформації.
 1. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем:
 • забезпечення безперебійного функціонування інформаційних систем;
 • оснащення якісною сучасною комп’ютерною технікою відділи виконавчого комітету Арбузинської селищної ради;
 • надійне функціонування ліцензованого програмного забезпечення.

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь