ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ АРБУЗИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2021 – 2025 РОКИ

Дата: 02.12.2021 16:09
Кількість переглядів: 280

  ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ  ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ АРБУЗИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 НА 2021 – 2025 РОКИ

 

 

      ЗМІСТ

 

1

Розділ I. Паспорт Програми

ст. 3

2

Розділ ІІ. Загальні положення

ст.4-5

3

Розділ ІІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

ст. 5-6

4

Розділ IV. Мета Програми та шляхи її досягнення

ст. 6 -7

5

Розділ V. Фінансове забезпечення Програми

ст. 7

6

Розділ VІ. Координація та контроль виконання програми

ст.7

7

Розділ VІІ. Загальні орієнтовні обсяги фінансування Програми на 2021-2025 роки

ст.7

8

Додаток 1 до розділу IV.

ст. 8-15

 

 

Розділ І.

 

Паспорт

 

  Програми розвитку дошкільної  освіти

 Арбузинської селищної ради

 на 2021-2025 роки

(далі - Програма)

 

1.

Ініціатор  розроблення  Програми

 Арбузинської селищної ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми, нормативні документи

Розпорядження  селищного  голови   від 15.12.2020. №17

 

3.

Розробник програми

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради

4.

Співрозробники програми

Заклади дошкільної освіти

5.

Відповідальні виконавці Програми

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради, керівники закладів дошкільної освіти.

6.

Головний розпорядник бюджетних коштів

Арбузинська  селищна  рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради

7.

Учасники програми

Арбузинська  селищна  рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради, заклади дошкільної освіти.

8.

Термін реалізації програми

2021-2025 роки

8.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

 

9.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет  Арбузинської  селищної  ради

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, в т.ч. кредиторська заборгованість минулих періодів, необхідних для реалізації програми, всього,

У тому числі:

 

11.

Кошти місцевого бюджету

2021-13 375,854 грн

12.

Кошти інших  джерел

Інші джерела фінансування

 

 

Розділ ІІ. Загальні положення

 

Дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні. Це цілісний процес, спрямований на забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Основними принципами дошкільної освіти є:

 1. доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти;
 2. рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини;
 3. єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення дітей;
 4. єдність виховних впливів сім'ї і закладу дошкільної освіти;
 5. наступність і перспективність між дошкільною та початковою загальною освітою;
 6. особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості дитини;
 7. демократизація та гуманізація педагогічного процесу;
 8. відповідність змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти особливостям розвитку та стану здоров'я дитини дошкільного віку.

 Програма розвитку дошкільної  освіти Арбузинської селищної ради  на 2021-2025 роки (далі – Програма) визначає стратегічні пріоритети розвитку дошкільної освіти Арбузинської громади, організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. 

Програма спрямована на забезпечення особистісного розвитку  суб’єктів освітнього процесу, доступності дошкільної освіти, модернізацію змісту, методів, форм навчання і виховання в закладах дошкільної освіти громади, враховуючи гендерний підхід.

Нормативно-правовою основою Програми є:

1) Конституція України.

2) Закони України: «Про освіту»;  «Про дошкільну освіту»;  «Про місцеве самоврядування в Україні» ; «Про охорону дитинства»; «Про благодійну діяльність та благодійні організації»; «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»; «Про фізичну культуру  і спорт»; «Про Державний Гімн України».

          3)   Конвенція про права дитини.

          4)  Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція)

 5)  Концепція розвитку дошкільної освіти в Україні.

6) Накази та листи Міністерства освіти і науки України:

 • «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти» від 01.10.2010 № 912.
 • «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивчені окремих предметів загальноосвітніх навчальних закладах» (наказ МОН України №128 від 20.02.2002).
 • Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», затверджена міністерством освіти і науки України (наказ від 21.05.2012 №604).
 • «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (лист МОН України №1/9-263 від 07.05.2007 р.).
 • Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 7 вересня 2000 р. №439.
 • Інструктивно-методичний лист МОН України від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку».
 • «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (лист МОН України №1/9-583 від 04.10.2007).
 • «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї» (Наказ Міністерства і науки, молоді та спорту України від 30.06.2011 №714).

 

     Програму розроблено з урахуванням наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів» від 07 лютого 2020 року №86.

     Програма є  комплексом заходів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування. У ній оптимально враховано суспільні потреби та інтереси  дівчаток і хлопчиків  громади  щодо рівня та якості дошкільної освіти.

 

Розділ ІІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

 

Модернізація системи дошкільної освіти громади спрямована на підвищення якості надання освітніх послуг дівчаткам та хлопчикам дошкільного віку, незалежно від місця проживання, створення рівних умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини.

З метою забезпечення доступності дошкільної освіти  в Арбузинській громаді функціонують шість закладів дошкільної освіти, в яких виховуються 307 дівчаток та хлопчиків, що складає 83,7% від загальної кількості дітей віком від 2 до 6(7) років (див. Таблицю1).

Таблиця 1. Кількість дітей, охоплених дошкільною освітою у розрізі населених пунктів та статі.

 

№з/п

Назва населеного пункту

Потужність закладу

К-ть дітей, що  охоплені дошкільною освітою

кількість груп

середня наповнюваність груп

всього

хлопців

дівчат

1.

смт Арбузинка

251

192

105

87

9

21

2.

с. Агрономія

50

32

19

13

1

32

3.

с. Кавуни

25

18

8

10

1

18

4.

с. Новокрасне

50

28

13

15

2

14

5.

с. Новоселівка

50

23

12

11

2

11,5

6.

с. Полянка

25

14

5

9

1

13

 

Всього:

 

307

162

145

16

19

 

В селах Вишневе, Мар’янівка, Нові Ставки та на х. Воля дошкільні заклади освіти відсутні, хоча на території цих населених пунктів проживають діти дошкільного віку ( див. Таблицю 2).

Таблиця 2. Кількість дитячого населення від 2 до 6(7) років у розрізі сільських населених пунктів та статі.

 

№з/п

Назва населеного пункту

К-ть дітей дошкільного віку, що  проживають у населеному пункті

Відвідують  заклад дошкільної освіти

всього

хлопців

дівчат

всього

хл.

дів.

1.

с. Мар’янівка

27

15

12

8

2

6

2.

с. Нові Ставки

0

0

0

0

0

0

3.

с. Вишневе

0

0

0

0

0

0

4.

х. Воля

7

3

4

1

1

0

 

Всього:

34

18

16

9

3

6

 

Освітній процес у закладах дошкільної освіти  громади забезпечують  36 педагогічних працівників -   з них жінки -100% (див. Табл.3).

 

Таблиця 3.  Якісний та кількісний склад педагогічних працівників закладів дошкільної освіти на 01.01.2021 року

 

Категорії працівників 

Всього

                 В тому числі

Місто

%

 

 

Село

%

1.Всього педагогічних працівників

36

 

21

58

15

42

З них:

вихователі – методисти (за посадою)

 

       1

      1

 

100

 

-

 

-

вихователі

 

24

14

58

10

42

музичні керівники

 

4

 

2

50

2

50

інструктори з фізкультури

 

1

 

1

100

-

-

асистенти вихователів в інклюзивних групах

2

2

 

100

-

-

керівники закладів

 

6

1

17

5

83

2. Педагогічні працівники пенсійного віку

 

5

 

2

 

40

 

3

 

60

3. Педагогічні працівники до 35 років

 

9

6

67

3

33

             

 

Детальний аналіз дав можливість виявити проблемні питання та певний гендерний дисбаланс у системі дошкільної освіти громади. Закладами дошкільної освіти охоплено 83,7% дітей від загальної кількості дітей дошкільного віку, з них 47% – дівчата, 53% – хлопці. Встановлено, що послуги не надаються у 2 населених пунктах, де проживають 34 дитини віком від 0 до 6(7) років. Найбільша кількість таких дітей у с. Марянівка  - 27 (79%).

       Середня наповнюваність груп не перевищує нормативну, за виключенням Агрономійського садочка. Жоден із закладів дошкільної освіти не працює на повну потужність. Це обумовлено демографічною ситуацією в громаді. Разом з тим є потреба у відкритті додаткової групи в Агрономійському дошкільному закладі.

       Система дошкільної освіти громади потребує подальшого вирішення проблеми охоплення дошкільною освітою дівчаток та хлопчиків незалежно від місця проживання, модернізації матеріально-технічного та науково-методичного забезпечення, підвищення рівня фахової майстерності серед педагогічних працівників та подолання гендерних розривів серед учасників освітнього процесу.

 

Розділ ІV. Мета і основні завдання Програми

 

 Метою Програми є створення належних умов для доступності, інклюзивності, безоплатності та підвищення якості дошкільної освіти, повноцінного фізичного, інтелектуального, особистісного, морального, духовного, естетичного та соціального розвитку дівчаток та хлопчиків у закладах дошкільної освіти Арбузинської громади  та формування передумов їх навчальної діяльності.

 

Завдання  Програми:

 

 1. забезпечення реалізації державної політики в галузі дошкільної освіти в Арбузинській громаді;
 2. забезпечення рівних прав хлопчиків та дівчаток дошкільного віку на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти незалежно від місця проживання;
 3. оптимізація  мережі  закладів дошкільної освіти, особливо у сільській місцевості відповідно до реальних потреб жителів громади;
 4. забезпечення рівних прав та можливостей дівчаток та хлопчиків з особливими освітніми  потребами на якісну  дошкільну освіту;
 5. збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дітей дошкільного віку;
 6. виховання у хлопчиків та дівчаток любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 7. підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення діяльності дошкільних навчальних закладів;
 8. забезпечення високої якості надання освітніх послуг через впровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій, підвищення кваліфікації, компетентності та відповідальності педагогічних кадрів;
 9. виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення

соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

 1. здійснення соціально-педагогічного патронату сімей;
 2. створення сприятливих умов для особистого розвитку хлопців та дівчат дошкільного віку;
 3. забезпечення обов’язкового здобуття дошкільної освіти  хлопчиками та дівчатками п’ятирічного віку;
 4. приведення матеріально-технічної бази та навчального оснащення  закладів дошкільної освіти до сучасних, безпечних стандартів організації освітнього середовища;
 5. формування у дітей дошкільного віку мотивації щодо фізичного виховання і спорту, як важливих чинників забезпечення здорового способу життя;
 6.     забезпечення якісного медичного обслуговування та збереження здоров’я дітей  усіх вікових категорій у закладах дошкільної освіти.

 

      Перелік  заходів та показники результативності Програми - див. у Додатку 1.

 

Розділ V. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів місцевого, обласного бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Обсяги фінансування визначаються щороку за наявності фінансового ресурсу під час затвердження місцевих бюджетів та внесення змін до них.

 

Розділ VІ. Координація та контроль виконання програми

            Керівництво та контроль за реалізацією Програми покладається на виконавчий комітет Арбузинської  селищної територіальної ради та постійну комісію селищної ради з питань  культури, освіти,  здоров’я,  спорту та соціального захисту населення.

           Комісія здійснює перевірку і заслуховує на своїх засіданнях хід виконання Програми, збирає та аналізує необхідну інформацію з усіх суб’єктів, задіяних програмою та інформує селищну раду про проведену роботу.

         Координація з виконання Програми покладається на  начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради.

       Хід реалізації Програми висвітлюється в місцевих засобах масової інформації.

                                                                                                                                                                           

Додаток 1

 

 

Заходи щодо забезпечення виконання Програми

№ з/п

Зміст заходу

Виконавець

Термін виконання

Обсяги фінансування (джерела фінансування)

Очікуваний результат

Бюджетні кошти

(тис.грн

інші джерела

(тис. грн.)

             

 

1

2

3

4

5

6

 

Створення умов для доступності хлопчиків та дівчаток дошкільного віку до якісної дошкільної освіти

 1.  

Оптимізація мережі закладів дошкільної освіти з урахуванням реальних потреб дівчат і хлопців громади.

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗДО

2021-2025

 

 

Покращення умов для доступності дівчаток та хлопчиків шкільного віку до якісної дошкільної освіти.

 

 

 

 1.  

Відкриття додаткових груп у закладах дошкільної освіти, збільшення кількості місць відповідно до потреби

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗДО

2021-2025

 

 

 

 

 1.  

Реорганізації закладів загальної середньої освіти зі створенням на їх базі дошкільних відділень.

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗДО

2021-2025

 

 

 1.  

 Поширення соціально-педагогічного патронату сімей, які виховують дітей дошкільного віку (у тому числі дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, які з різних причин не відвідують заклади дошкільної освіти)

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗДО

2021-2025

 

 

 

 

Збільшення  відсотку дівчаток та хлопчиків охоплених  дошкільною  освітою

 1.  

 Вивчення потреб дітей дошкільного віку у відкритті інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗДО

2021-2025

 

 

Забезпечення рівних прав та можливостей дівчаток та хлопчиків з особливими освітніми  потребами на якісну  дошкільну освіту

 1.  

Забезпечення обов’язкового здобуття дошкільної освіти  хлопчиками та дівчатками п’ятирічного віку

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗДО

2021-2025

 

 

Забезпечення процесу підготовки до здобуття подальшої освіти хлопчиками та дівчатками 5-ти річного віку

 1.  

Збільшення кількості місць у закладах дошкільної освіти для диференційованого  забезпечення відповідно до потреб громадян груп: сімейних, прогулянкових, короткотривалого перебування.

 

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗДО

2021-2025

 

 

Створення умов для інклюзивного освітнього середовища.

Збільшення  відсотку дівчаток та хлопчиків охоплених  дошкільною  освітою

 1.  

Проведення капітального та поточного ремонтів, реконструкцій будівель закладів дошкільної освіти

 

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗДО

2021-2025

 

 

Створення безпечних умов навчання, виховання та життєдіяльності у закладах дошкільної освіти

 

 

 1.  

Організація і проведення мистецьких акцій, спортивно-масових заходів, конкурсів , виставок, екскурсій тощо.

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗДО

2021-2025

 

 

Кількість дівчат і хлопців, які взяли участь у мистецьких акціях, спортивно-масових заходах, конкурсах , виставках, екскурсіях

 1.  

Забезпечення проведення модернізації навчальної, матеріально-технічної бази  закладів дошкільної освіти, оснащення сучасним обладнанням.

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗДО

2021-2025

 

 

Зміцнення матеріально-технічної бази для покращення якості дошкільної освіти

 

 1.  

Оснащення закладів дошкільної освіти сучасними комп’ютерними комплексами

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

2021-2025

 

 

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій для покращення якості дошкільної освіти, збільшення % забезпечення закладів дошкільної освіти сучасними комп’ютерними комплексами

12)

Підключення  усіх закладів дошкільної освіти до мережі швидкісного Інтернет

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗДО

2021-2025

 

 

Підвищення якості освітнього процесу, збільшення % підключення закладів дошкільної освіти до мережі Інтернет

13)

Організація якісного збалансованого харчування в закладах дошкільної освіти  громади

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗДО

2021-2025

 

 

Забезпечення хлопчиків та дівчаток повноцінним харчуванням

14)

Забезпечення виконання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗДО

2021-2025

 

 

Створення безпечних умов навчання, виховання та життєдіяльності у закладах дошкільної освіти

 

 

15)

Забезпечення організації роботи дитячих садків на період карантину через COVID-19

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗДО

За потреби

 

 

Створення безпечних умов навчання, виховання та життєдіяльності у закладах дошкільної освіти

 

 

Підвищення кваліфікації

12)

Забезпечення системного підвищення кваліфікації педагогічних працівників, зокрема з питань гендерної рівності, подолання гендерних стереотипів

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗДО

2021-2025

 

 

 

Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників.

Підвищення якості освітнього  процесу

13)

Забезпечення можливості педагогічним працівникам здійснювати вибір форми та індивідуальної траєкторії підвищення кваліфікації за допомогою on-line технологій.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗДО

 

2021-2025

 

 

 

Підвищення освітнього та методичного рівнів закладів дошкільної освіти

14)

Забезпечення системного професійного розвитку педагогічних працівників з урахуванням модернізації дошкільної освіти, переходу до нового змісту освіти та впровадження сучасних технологій через диференційовані форми науково-методичної роботи

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗДО

2021-2025

 

 

Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників.

Підвищення якості освітнього процесу

15)

Проведення науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столів», методичних тренінгів, творчих лабораторій з питань дошкільної освіти.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗДО

2021-2025

 

 

16)

Стимулювання професійного діалогу між освітянськими спільнотами та горизонтального партнерства освітніх закладів різних регіонів України

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗДО

2021-2025

 

 

17)

Забезпечення закладів дошкільної освіти  навчальними та наочними посібниками з питань  дошкільної освіти, у тому числі шляхом  придбання навчально-методичної літератури 

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗДО

2021-2025

 

 

18)

Здійсненням підписки фахових періодичних видань.

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗДО

2021-2025

 

 

 

Проведення фахових конкурсів

 

 

19)

Організація участі педагогічних працівників у місцевих, обласних, всеукраїнських та міжнародних фахових конкурсах

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗДО

 

2021-2025

 

 

Забезпечення можливості реалізації особистої траєкторії розвитку педагогічним працівникам громади

Розвиток мотивації педагогічних працівників до підвищення якості освітнього процесу

 

 

Стимулювання педагогічних працівників та вихованців

20)

Преміювання педагогічних працівників за перемоги у фахових конкурсах.

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗДО

2021-2025

 

 

Стимулювання педагогічних працівників до підвищення якості роботи.

21

Забезпечення виплати надбавки за престижність праці педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗДО

2021-2025

 

 

Стимулювання педагогічних працівників до підвищення якості роботи.

Громадські ініціативи

22)

Забезпечення участі дошкільних освітніх установ у різноманітних проєктах у співпраці з громадськими організаціями

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗДО

2021-2025

 

 

Мобілізація громад для вирішення місцевих проблем.

Залучення батьків і громади до вирішення питань та проблем в  галузі дошкільної освіти.

                         

 

 

РОЗДІЛ VІІ. Загальні орієнтовні обсяги фінансування програми розвитку дошкільної освіти Арбузинської селищної ради на  2021-2025 роки.

 

1) ФІНАНСУВАННЯ ІЗ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ:

 

2021

2022

2023

2024

2025

 

видатки ( тис.грн.)

«Дошкільна освіта»

13 375,854

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

 

2) ЗАЛУЧЕНІ КОШТИ:

 

2021

2022

2023

2024

2025

 

видатки ( тис.грн.)

« Дошкільна освіта»

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

 

3) ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ:

 

2021

2022

2023

2024

2025

 

видатки ( тис.грн.)

«Дошкільна освіта»

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

 

Секретар Арбузинської селищної ради                                   Наталія ФЕДОРОВА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь