Програма поводження з твердими побутовими відходами на 2021-2025 роки

Дата: 02.12.2021 16:11
Кількість переглядів: 324

АРБУЗИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

   МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

                                               РІШЕННЯ

Від   12.03.  2021         року         №  5                              VІ чергової сесії

  смт.Арбузинка                                                                      ІХ скликання                                             

Про затвердження  Програми поводження з твердими побутовими відходами  на  території  Арбузинській  селищній раді  на 2021-2025 роки

 

З метою реалізації Національної стратегії поводження з твердими побутовими відходами в Україні, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004року №265  «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами», керуючись Законами України «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,  на  підставі пункту 22 частини  першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей,  враховуючи висновок спільного  засідання постійних комісій  селищної  ради,  Арбузинська  селищна  рада

 

 

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити  Програму поводження з твердими побутовими відходами  по  Арбузинській  селищній раді на 2021-2025 роки, що додається.

2. Фінансовому відділу,  щорічно при формуванні селищного бюджету передбачати кошти в  бюджеті на фінансування Програми.

 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти з  питань  торгівельного і  побутового  обслуговування житлово  - комунального господарства,зв’язку, будівництва та  транспорту та з питань  планування бюджету і фінансів, регуляторної  політики

Селищний  голова                                        Євгеній  ТРАВЯНКО

                         

Додаток

до рішення сесії  селищної  ради

  від  12.03.2021 №   5         

 

Програма

поводження з твердими побутовими відходами

на 2021-2025 роки

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ  архітектури,будівництва та земельних відносин Арбузинської  селищної ради

 

2.

Законодавча  база,дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

 

Закон  України «Про  відходи », Про охорону навколишнього природного середовища «,№ Про  забезпечення  санітарного  та епідемічного  благополуччя  населення»,»Про  місцеве самоврядування в Україні .

3.

Розробник Програми

- Відділ   архітектури, будівництва та земельних відносин   Арбузинської селищної ради

 

4.

Співрозробники Програми

 

Комунальне підприємств « Арбузинський ККП»

 

5.

Відповідальний виконавець Програми

КП  « Арбузинський  ККП «

 

6.

Учасники Програми

Відділ  архітектури, будівництва та земельних відносин селищної ради,

КП « Арбузинський ККП «

 

7.

Термін реалізації Програми

2021-2025 роки

 

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього у тому числі ;

 

 

9

Кошти  місцевого бюджету

 

10

Кошти інших джерел

 Інші джерела  фінансування

11

Головний  розпорядник бюджетних коштів

Арбузинська  селищна  рада

 

  1. ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

 

.Актуальною проблемою  в  Арбузинській селищній  раді  залишається  питання  поводження  з  твердими  відходами ( далі-ТПВ).  Відп   овідно до Закону України «Про відходи» під поводженням з побутовими відходами розуміються дії, спрямовані на транспортування відходів, їх зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.

Основними принципами у сфері поводження з відходами є пріоритетний захист навколишнього природного середовища та здоров’я людини від негативного впливу відходів, забезпечення ощадливого використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів, науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства щодо утворення та використання відходів з метою забезпечення його сталого розвитку.

В Україні практично усі міста та села використовують для утилізації, знешкодження та захоронення ТПВ полігони, комплекси, споруди та інші спеціально відведені місця чи об’єкти відповідно до законодавства.

У процесі експлуатації цих об’єктів можливі різні види впливу на навколишнє природне середовище: вплив на територію, умови землекористування і геологічне середовище, що проявляється у зміні рельєфу, можливої активізації екзогенних процесів, зміні гідрогеологічних характеристик і умов поверхневого стоку, небезпеці розвитку ерозій, збільшенні навантажень на ґрунти.

Можливий збиток довкіллю від функціонування полігонів обумовлений утворенням фільтрату і біогазу в товщі тіла звалища, які здійснюють значний негативний вплив на природне середовище.

Крім того, актуальною проблемою є стихійні засмічення окремих ділянок сіл та селища.

Основними проблемами, на розв’язання яких спрямована Програма є:

- недостатньо розвинена система збору ТПВ;

- зношеність автотранспорту та контейнерів;

- недосконала система методів переробки ТПВ.

За рахунок організаційно-розпорядчих, економічних, нормативно-правових заходів передбачається забезпечити умови для впровадження сучасної системи поводження з ТПВ та зменшити негативний вплив відходів на навколишнє природне середовище.

 

2. Визначення мети Програми

Метою Програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації та захоронення ТПВ і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини; розширення і модернізація діючих потужностей із збирання, перероблення та утилізації ТПВ, використання побутових відходів, як джерела вторинної сировини.

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань, заходів.

Практичний досвід знешкодження ТПВ у різних країнах свідчить, що не існує універсального методу, який би задовольняв сучасні вимоги екології, економіки, ресурсозбереження та ринку. Цим вимогам, тенденціям розвитку світової практики найбільшою мірою відповідає впровадження комплексної системи збирання та утилізації ТПВ, яка забезпечує використання відходів як джерела вторинної сировини.

Усі існуючі методи мають свої недоліки та переваги і повинні застосовуватися залежно від конкретних умов. Одним з головних завдань при створенні цілісної системи знешкодження відходів є зниження ризику для здоров’я людей та забруднення довкілля. Тому при виборі способу видалення, перероблення, утилізації та знешкодження відходів мають бути визначені можливі негативні наслідки для здоров’я населення та впливу на стан довкілля. Пріоритетними методами є такі, що зводять негативні наслідки нанівець чи хоча б дозволяють їх мінімізувати. У будь-якому разі зниження ризику при поводженні з відходами повинно гарантуватися виконанням санітарних правил та відповідних гігієнічних нормативів.

На цей час використовується метод захоронення всіх відходів на полігоні зі всіма його недоліками, через що система поводження з ТПВ потребує переходу на більш прогресивні методи вирішення проблеми. У зв’язку із цим в найкоротшій перспективі оптимальною схемою поводження з ТПВ є роздільний збір   ресурсо цінних матеріалів, з подальшим їх сортуванням .

Для вирішення проблемних питань поводження з ТПВ Програма передбачає цілий комплекс заходів, зазначених у додатку 2 до Програми.

Ресурсне забезпечення Програми наведене у додатку 1 до Програми.

 

 

 

4. Перелік завдань, заходів Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники

Основними завданнями Програми є створення системи поводження з ТПВ заснованої на нових технологіях для вирішення наявних проблем у короткостроковій перспективі та підготовки матеріальної, інформаційної і фінансової бази для управління ТПВ на довгострокову перспективу.

Перелік напрямів, завдань, заходів Програми наведено у додатку 2 до Програми.

 

5. Координація та контроль за виконанням Програми

Загальна координація та контроль за ходом виконання Програми покладені на   відділ  архітектури,будівництва та земельних відносин.

З метою дотримання принципу колегіальності, компетентності та прозорості

Фінансового забезпечення                                  Програми, функції щодо здійснення системного моніторингу покладаються на постійну комісію селищної  ради  з питань торгівельного і побутового  обслуговування, житлово- комунального господарства,зв’язку, б, планування фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку, промисловості та підприємництва.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладається на розпорядників коштів, замовників заходів та виконавців робіт. Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення терміну її дії.

 

 

 

 

 

 

Секретар   селищної  ради                                       Н.М.ФЕДОРОВА

 

Додаток 1

до Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2021-2025 роки

 

 

Ресурсне забезпечення

Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2021-2025 роки

 

п/п

Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн.

Етапи виконання

Загальний обсяг фінансування, тис. грн.

 

2021 рік

 

2022 рік

 

2023 рік

 

2024 рік

 

2025 рік

1.

Обсяг фінансових ресурсів, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

        Додаток 2

до Програми поводження з твердими побутовими відходами  на 2021-2025 роки

 

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми

поводження з твердими побутовими відходами на 2021-2025 роки

 

№ п/п

Напрям діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

(роки)

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансува-ння (вартість) тис. грн

Очікуваний результат

 

1.

Створення умов для роздільного збирання, перевезення, зберігання та захоронення відходів

1. Капітальний ремонт сміттєвих площадок

2021

відділ  архітектури,будівництва та земельних відходів

 Бюджет

селищноїради

 

Забезпечення належного санітарного стану місць збору твердих побутових відходів, покращення умов проживання мешканців сіл та селища

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2025

 

 

2. Закупівля та влаштування навісів на сміттєві площадки

2021

відділ  архітектури, будівництва та земельних відносин

 Бюджет селищної ради

кошти з інших джерел

 

Забезпечення належного санітарного стану на територіях, які прилеглі до місць збору твердих побутових відходів

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2025

 

 

 

 

3. Закупівля євро контейнерів для роздільного збирання твердих побутових відходів

2021

відділ  архітектури,будівництва та земельних відносин

 Бюджет селищної ради,

кошти з інших джерел

 

Забезпечення роздільного збору твердих побутових відходів, покращення екологічного та санітарного стану

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2025

 

 

 

2021

 

 бюджет, кошти з інших джерел

 

Забезпечення вилучення ресурсоцінних компонентів, скорочення обсягів захоронення твердих побутових відходів

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2025

 

 

 

5. Придбання спецтехніки, механізмів для збору, перевезення,побутових відходів,  до полігону

2021

відділ  архітектури, будівництва та земельних відносин

Бюджет

Селищної  ради,кошти  з  інших джерел

 

Забезпечення своєчасного та якісного надання послуг зі збору,  утилізації твердих побутових відходів та належної експлуатації полігону

 

2022

 

 

2023

-

 

2024

-

 

2025

-

 

6. Проведення робіт з  рекультивації полігону,

 влаштування під’їзних шляхів до полігону

2021

КП «Арбузинський ККП»

 Бюджет

Селищної ради

 

Створення умов для поводження з твердими побутовими

відходами

 

 

 

 

2022

 

 

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2025

 

 

7. Проведення робіт щодо ліквідації стихійного засмічення окремих територій громади

2021

КП « Арбузинський ККП «

 Бюджет селищної  ради

 

Забезпечення належного санітарного та екологічного стану сіл  та  селища

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2025

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Удосконалення системи поводження з  твердими побутовими відходами

1. Розроблення Схеми санітарної очистки селища  та  сіл

2021

відділ  архітектури,будівництва та земельних відносин

 

 

 

 

Систематизація заходів з поводження з твердими побутовими відходами та створення сприятливих умов для реалізації завдань у сфері поводження з твердими побутовими відходами

 

 

 

2022

 

 

 

2023

 

 

 

2024

 

 

2025

 

 

 

3.

Організаційно-інформаційне забезпечення

1. Організація та проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища та інформування населення з питань поводження з твердими побутовими відходами: проведення семінарів, буклетів, інформаційних листівок та їх розповсюдження

2021

Відділ  архітектури,будівництва та земельних відносин

 Бюджет

селищної ради

 

Проведення інформаційної політики з мешканцями міста щодо особливостей роздільного збору твердих побутових відходів, підвищення екологічної свідомості громадян, забезпечення проведення заходів з питань поводження з твердими побутовими відходами

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

 

 

2025

 

 

2. Проведення круглих столів та нарад з питань поводження з твердими побутових відходів

2021

Відділ  архітектури,будівництва та земельних відносин

 Бюджет селищної ради

 

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2025

 

 

 

 

 

 

3.Досягти стовідсоткового укладання договорів на  вивіз твердих побутових відходів усіма категоріями їх  утворювачів  на  території смт. Арбузинка та  населених пунктах громади

     2021

 

КП « Арбузинський ККП «

 

Не  потребує

 

 

 

 

 

     2022

 

     2023

 

      2024

 

     2025

 

 

 

 

 

 

 

4.Продовжити практику проведення щотижневих « чистих четверг»з метою підтримання належного санітарного стану у  населених пунктах громади

     2021

 

Виконавчий комітет селищної ради

 

Не потребує

 

 

 

    2022

 

     2023

 

    2024

 

    2025

 

 

 

 

 

5. Організовувати  постійне проведення рейдів- перевірок санітарного стану селища  та  населених пунктів із  залученням депутатів

    2021

 

Виконавчий комітет селищної ради

 

Не  потребує

 

 

 

    2022

 

    2023

 

    2024

 

     2025

 

 

 

 

 

6. Брати участь у   обласному та  Всеукраїнському конкурсі « Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки  громадського порядку

    2021

 

Виконавчий комітет  селищної  ради

 

Не  потребує

 

 

 

    2022

 

    2023

 

     2024

 

    2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь