ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ АРБУЗИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2021 – 2025 РОКИ

Дата: 02.12.2021 16:14
Кількість переглядів: 955

 

  ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ АРБУЗИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  НА 2021 – 2025 РОКИ

 

      ЗМІСТ

 

1

Розділ I. Паспорт Програми

ст. 3

2

Розділ ІІ. Загальні положення

ст.4-5

3

Розділ ІІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

ст. 5-6

4

Розділ IV. Мета Програми та шляхи її досягнення

ст. 6 -7

5

Розділ V. Фінансове забезпечення Програми

ст. 7

6

Розділ VІ. Координація та контроль виконання програми

ст.7

7

Розділ VІІ. Загальні орієнтовні обсяги фінансування Програми на 2021-2025 роки

ст.7

8

Додаток 1 до розділу IV.

ст. 8-15

 

 

Розділ І.

 

Паспорт

 

  Програми розвитку позашкільної  освіти

 Арбузинської селищної ради

 на 2021-2025 роки

(далі - Програма)

 

1.

Ініціатор  розроблення  Програми

 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми, нормативні документи

Розпорядження  селищного  голови   від 15.12.2020. №15

Нормативні документи вказані у  загальних положеннях Програми.               

3.

Розробник програми

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради

4.

Співрозробники програми

Заклади позашкільної освіти

5.

Відповідальні виконавці Програми

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради, керівники закладів позашкільної освіти.

6.

Головний розпорядник бюджетних коштів

Арбузинська  селищна  рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради

7.

Учасники програми

Арбузинська  селищна  рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради, заклади позашкільної освіти.

8.

Термін реалізації програми

2021-2025 роки

8.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

 

9.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет  Арбузинської  селищної  ради

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, в т.ч. кредиторська заборгованість минулих періодів, необхідних для реалізації програми, всього,

У тому числі:

 

11.

Кошти місцевого бюджету

2021- 2 712 135 грн

12.

Кошти інших  джерел

Інші джерела фінансування

 

 

 

Розділ ІІ. Загальні положення

 

Позашкільна освіта є невід’ємним складником системи освіти, визначеної Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», і спрямована на розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності.

Програма розвитку позашкільної  освіти   на 2021-2025 роки» (далі – Програма) визначає стратегічні пріоритети розвитку позашкільної освіти громади, організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. 

Програма спрямована на забезпечення особистісного розвитку  суб’єктів освітнього процесу, доступності позашкільної освіти, модернізацію змісту, методів, форм навчання і виховання в закладах позашкільної освіти, враховуючи гендерний підхід.

Нормативно-правовою основою Програми є:

1) Конституція України;

2) Закони України: «Про освіту»;  «Про позашкільну освіту»;  «Про наукову і науково-технічну діяльність»; «Про Національну програму інформатизації»; «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; «Про молодіжні та дитячі громадські організації»; «Про охорону дитинства»; «Про благодійну діяльність та благодійні організації»; «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про фізичну культуру  і спорт»

3) Укази Президента  України:

- від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»;

-від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»;

- від 21 серпня 2019 року №779 від 22.06.2000 № 1841-ІІІ «Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти» ; 
- від 6 травня 2001 року N 433 «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних  закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад»
- 09.02.2016 року №42/2016 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»
- від 23.06.2009 №478 «Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні»

4) Накази Міністерства освіти і науки України:

- від 01.10.2010 № 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти»;

- від 11.08.2004 №651 «Про затвердження Типових переліків навчальних наочних посібників і технічних засобів навчання для художньо-естетичних, еколого-натуралістичних, туристсько-краєзнавчих і науково-технічних позашкільних навчальних закладів системи освіти Міністерства освіти і науки України»;

- від 11.08.2004 № 651Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах;

- від 31.10.2012 № 1230 «Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів»;

- від 02.10.2014 № 1124 «Про затвердження нормативно-правових актів, які регламентують порядок організації туристсько-краєзнавчої роботи»;

- від 13.07.2004 № 576 «Про затвердження Типових переліків навчально-наочних посібників та обладнання спеціального призначення для позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України (військово-патріотичний і спортивний напрям позашкільної освіти)»;

- від 22.09.2011 № 1099 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності».

5) Накази Міністерства молоді та спорту України

- від 17.01.2015 №67  «Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;

- від 19.07.2012  № 829 Про затвердження Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів);

- від 30.07.2009 №  2693  «Положення про надання категорій дитячо-юнацьким спортивним школам»;

- від 30.07.2013 №37  «Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;

- від 29.10.2009 № 3799  «Про навчальні програми з видів спорту».

           Програму розроблено з урахуванням наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів» від 07 лютого 2020 року №86.

Загальна спрямованість модернізації позашкільної освіти громади полягає в необхідності забезпечення успішної соціалізації учнівської молоді в постійно змінюваних умовах життєдіяльності на основі загальнолюдських цінностей, норм і вимог, сприяння розвитку громадян, готових до свідомого суспільного вибору, діяльності в умовах відкритого суспільства заради примноження інтелектуального й культурного потенціалу громади, орієнтації позашкільної освітньої системи на європейські стандарти й запити громади.

Програма є  комплексом заходів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування. У ній оптимально враховано суспільні потреби та інтереси  дівчат і хлопців  громади  щодо рівня та якості позашкільної освіти.

 

Розділ ІІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

 

Загальна ситуація.

Модернізація системи позашкільної освіти громади спрямована на підвищення якості надання освітніх послуг, формування єдиного соціокультурного простору, виховання успішної особистості, здатної реалізувати себе у швидко змінюваному сучасному світі.

З метою забезпечення доступності позашкільної освіти громадян в громаді діють два заклади позашкільної освіти: комунальний заклад «Будинок творчості школярів Арбузинської селищної ради Миколаївської області» та комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа Арбузинської селищної ради Миколаївської області».

В Арбузинській ДЮСШ працює три спортивних відділення: боксу, волейболу та футболу. Навчально-тренувальним процесом охоплено 337 учнів (20 груп), з них 109 дівчат (32,3%). Вихованці ДЮСШ беруть активну участь в обласних, республіканських, міжнародних  змаганнях, демонструючи стабільно високі результати.

В Арбузинському БТШ працює 14 гуртків в яких навчається 174 вихованців. З них  - 121 дівчина (69,5%),  53 – хлопці (30,5%).

Організація освітньої  роботи у закладах позашкільної освіти спрямована на     задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, їх професійного  самовизначення і творчої самореалізації, вдосконалення фізичного розвитку, спрямованого на формування у вихованців навичок здорового способу життя. Значне місце в роботі позашкільних закладів займає організація дозвілля вихованців.

       Вихованці  закладів позашкільної освіти  - переможці районних , обласних та всеукраїнських  масових заходів науково-технічного, художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого та спортивного напрямків.

Ефективність організації і проведення освітньої роботи з учнівською молоддю ускладняються застарілою матеріально-технічною базою закладів позашкільної освіти, що впливає на якісне проведення гурткової роботи.

Детальний аналіз дав можливість виявити ґендерний дисбаланс.   Закладами позашкільної освіти охоплено 36,7% дітей від загальної кількості дітей шкільного віку, з них 58,0% – дівчата, 42,0% – хлопці. Встановлено, що послуги надаються за такими напрямами: спортивно-оздоровчий – 109 дівчат ( 32,3%), 228 хлопців (67,7%),   художньо-естетичний – 77 дівчат (77,7), 22 хлопці (22,3%), науково-технічний – 44 дівчини ( 58,6%), 31 хлопець (41,4%). Найбільша різниця на рівні представництва хлопців в Арбузинському БТШ простежується за художньо- естетичним   та декоративно-ужитковим   напрямами. Диспропорції на рівні представництва дівчат наявні в межах   спортивно-оздоровчого напрямів (32%). Можна зробити висновок, що розподіл учасників та учасниць у межах напрямів носить стереотипний характер. Дівчата орієнтуються переважно  на  види діяльності пов’язані з побутом, а хлопців – на науково-технічні галузі та спорт.

Система позашкільної освіти громади потребує  подальшого вирішення проблеми розвитку мережі гуртків, секцій, творчих об’єднань, модернізації матеріально-технічного, науково-методичного, кадрового забезпечення та подолання гендерних дисбалансів серед учасників освітнього процесу

 

Розділ ІV. Мета і основні завдання Програми

 

 Відповідно до  означених  вище передумов, проблем та досягнень у сфері позашкільної освіти  метою програми є:

 • створення умов для розвитку доступної та якісної позашкільної  освіти в Арбузинській громаді,   відповідно до потреб та запитів дівчат і хлопців різного віку; 
 • створення умов для впровадження здорового способу життя, залучення учнів закладів освіти  громади, як дівчат, так і хлопців,  до масового спорту як важливої складової поліпшення якості і тривалості активного життя,  визначення та реалізація першочергових та перспективних заходів, спрямованих на розвиток та підтримку дитячо-юнацької спортивної школи.

 

Завдання  Програми:

 1. збереження та розвиток  мережі  закладів позашкільної освіти, особливо у сільській місцевості відповідно до попиту учнів;
 2. забезпечення рівних прав та можливостей осіб з особливими освітніми  потребами на якісну  позашкільну освіту;
 3. створення умов для впровадження та розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти);
 4. подолання гендерних дисбалансів серед учасників освітнього процесу;
 5. підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів;
 6. забезпечення високої якості надання освітніх послуг через впровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій, поглиблення інтеграції освіти і науки, підвищення кваліфікації, компетентності та відповідальності педагогічних кадрів;
 7. створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді, реалізації здібностей обдарованої молоді;
 8. приведення матеріально-технічної бази та навчального оснащення  закладів позашкільної освіти до сучасних, безпечних стандартів організації освітнього середовища;
 9. стимулювання працівників закладів до професійного діалогу між освітянськими спільнотами та горизонтального партнерства закладів позашкільної освіти  різних регіонів України, країн Європейського Союзу.
 10. створення умов для розвитку громадських ініціатив у громаді;

           11) формування у молоді сталих традицій та мотивації щодо фізичного виховання і спорту, як важливих чинників забезпечення здорового способу життя;

 1. удосконалення системи формування та підготовки збірних команд

громади з видів спорту через систему розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки;

 1. забезпечення фінансування навчально-тренувальних зборів, участі у

змаганнях обласного, республіканського, міжнародного рівнів;

 1. забезпечення збереження здоров’я учнів через створення безпечних умов

проходження освітнього та навчально-тренувального процесу.

 

Перелік  заходів та показники результативності Програми - див. у Додатку 1.

 

Розділ V. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів місцевого, обласного бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

 

Розділ VІ. Координація та контроль виконання програми

            Керівництво та контроль за реалізацією Програми покладається на виконавчий комітет Арбузинської  селищної ради та постійну комісію селищної ради з питань  культури, освіти,  здоров’я,  спорту та соціального захисту населення.

           Комісія здійснює перевірку і заслуховує на своїх засіданнях хід виконання Програми,  збирає та аналізує необхідну інформацію з усіх суб’єктів, задіяних програмою та інформує селищну раду про проведену роботу.

         Координація з виконання Програми покладається на  начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради.

       Хід реалізації Програми висвітлюється в місцевих засобах масової інформації.

                                                                                                                                                                           

Додаток 1

 

 

Заходи щодо забезпечення виконання Програми

№ з/п

Зміст заходу

Виконавець

Термін виконання

Обсяги фінансування (джерела фінансування)

Очікуваний результат

Бюджетні кошти

(тис.грн

інші джерела

(тис. грн.)

             

 

1

2

3

4

5

6

 

Упорядкування та  розвиток мережі  закладів позашкільної освіти

 1.  

Збереження мережі закладів позашкільної освіти (ЗПО)

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2021-2025

 

 

Покращення умов для доступності дітей та молоді до якісної позашкільної освіти. Розвиток творчих здібностей школярів.

 

 

 

 

 1.  

Збереження та розвиток мережі гуртків та секцій ЗПО. 

 

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2021-2025

 

 

 

 

 1.  

Створення філій, відкриття гуртків на базах освітніх закладів громади, у тому числі у сільській місцевості.

3.1. Відкриття секції футболу в с. Агрономія

3.2. Відкриття секції волейболу в с. Кавуни

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2021-2025

 

 

 

 

 

Мотивація щодо заняття фізичною культурою і спортом, пропаганда здорового способу життя.

 

 

 1.  

Відкриття нових та модернізація існуючих гуртків та секції

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2021-2025

 

 

Розвиток творчих здібностей школярів.

Збільшення  відсотку дівчаток та хлопчиків охоплених  позашкільною  освітою

 1.  

Забезпечення  рівних прав та можливостей  осіб з особливими освітніми  потребами

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2021-2025

 

 

Створення умов для інклюзивного освітнього середовища

 1.  

Вивчення потреб дітей різного віку та проведення гендерночутливих інформаційних кампаній по залученню дітей до позашкільної освіти

 

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2021-2025

 

 

Збільшення  відсотку дівчаток та хлопчиків охоплених  позашкільною  освітою

 1.  

Проведення капітального та поточного ремонту :

 

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2021-2025

 

 

Створення безпечних умов навчання, виховання та життєдіяльності у закладах позашкільної освіти

 

 

7.1.

Навчальних кімнат та актової зали БТШ

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2021-2025

 

 

7.2.

Проведення капітального ремонту залу боксу Арбузинської ДЮСШ

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2023-2024

 

 

7.3.

Переоблаштування коридору ДЮСШ під тренажерний зал

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2022

 

 

7.4.

Завершення капітального ремонту спортивної зали ДЮСШ згідно гарантійного листа

 

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2022 - 2023

 

 

7.5.

Проведення поточних ремонтів роздягалень, душових, туалетних кімнат ДЮСШ

 

 

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

Щорічно

 

 

Створення умов для доступності хлопчиків та дівчаток шкільного віку до якісної позашкільної освіти

 1.  

Забезпечення участі  дітей та молоді у  міжнародних, всеукраїнських, обласних та місцевих конкурсах, виставках, змаганнях, фестивалях, зльотах, спартакіадах, спортивно -масових заходах, екскурсійних заходах з художньо-естетичного, науково-технічного, еколого- натуралістичного, туристсько-краєзнавчого та військово-патріотичного напрямів

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2021-2025

 

 

Кількість дівчат і хлопців, які взяли участь у конкурсах, виставках, змаганнях, фестивалях, зльотах, спартакіадах, спортивно -масових заходах

 1.  

Забезпечення участі  вихованців Арбузинської ДЮСШ в обласних змаганнях, Чемпіонатах України, міжнародних змаганнях

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

Згідно

Календаря змагань

 

 

Кількість дівчат і хлопців, які взяли участь в обласних змаганнях, Чемпіонатах України, міжнародних змаганнях

 1.  

Забезпечення участі вихованців ДЮСШ у навчально-тренувальних зборах  та їх оздоровлення

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

Постійно

 

 

Кількість дівчат і хлопців, які взяли участь у навчально-тренувальних зборах  та їх оздоровлення

 1.  

Організація і проведення мистецьких акцій, спортивно-масових заходів, конкурсів , виставок, екскурсій тощо.

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2021-2025

 

 

Кількість дівчат і хлопців, які взяли участь мистецьких акцій, спортивно-масових заходів, конкурсів , виставок, екскурсій

 1.  

Проведення  комплексних екскурсій  для дівчаток та хлопчиків шкільного віку

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2021-2025

 

 

Кількість дівчат і хлопців, які побували на екскурсіях

 1.  

Забезпечення організації змістовного дозвілля дівчаток та хлопчиків під час канікул

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2021-2025

 

 

Кількість дівчат і хлопців, які взяли участь у заходах, проведених під час канікул

 1.  

Сприяння співпраці з міжнародними організаціями в контексті грантової діяльності, участі учнівської молоді у міжнародних проєктах, програмах, конкурсах

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2021-2025

 

 

Налагодження  співробітництва з питань позашкільної освіти

 1.  

Забезпечення проведення модернізації навчальної, матеріально-технічної бази  закладів позашкільної освіти, оснащення сучасним обладнанням:

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2021-2025

 

 

Підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів

15.1

Зміцнення  навчальної  та  матеріальної  бази  осередку «STEM-time» на базі Арбузинського  БТШ

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2021-2025

 

 

15.2

Поповнення сучасним обладнанням, інструментами та матеріалами  для організації гурткової роботи Арбузинського БТШ

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2021-2025

 

 

Створення умов для надання якісної позашкільної освіти

15.3

Зміцнення  навчальної  та  матеріальної  бази  майстерні «Столярик» на базі    БТШ

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2021-2025

 

 

Зміцнення матеріально-технічної бази для покращення якості позашкільної освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.4

Поповнення театральними костюмами студії «Бублик»

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2021-2025

 

 

15.5

Заміна навчальних меблів у кабінетах

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2021-2025

 

 

15.6

Оснащення обладнанням для організації дистанційного навчання

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2021-2025

 

 

15.7

Придбання спортивного інвентаря для відділень ДЮСШ

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2021-2025

 

 

Зміцнення матеріально-технічної бази для покращення якості позашкільної освіти

15.8

Придбання електронного табло

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2024

 

 

15.9

Придбання спортивної форми для вихованців ДЮСШ

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

 Жовтень 2021

 

 

16)

Підключення  закладів позашкільної освіти до мережі швидкісного Інтернет

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2021-2025

 

 

 

Підвищення кваліфікації

17)

Забезпечення системного підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2021-2025

 

 

 

Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників.

Підвищення якості освітнього  процесу

18)

Забезпечення можливості педагогічним працівникам здійснювати вибір форми та індивідуальної траєкторії підвищення кваліфікації за допомогою on-line технологій.

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

 

2021-2025

 

 

 

Підвищення освітнього та методичного рівнів закладів позашкільної освіти

19)

Забезпечення системного професійного розвитку педагогічних працівників з урахуванням модернізації позашкільної освіти, переходу до нового змісту освіти та впровадження сучасних технологій через диференційовані форми науково-методичної роботи

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2021-2025

 

 

Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників.

Підвищення якості освітнього процесу

20)

Проведення науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столів», методичних тренінгів, творчих лабораторій з питань позашкільної освіти.

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2021-2025

 

 

21)

Стимулювання професійного діалогу між освітянськими спільнотами та горизонтального партнерства освітніх закладів різних регіонів України

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2021-2025

 

 

22)

Забезпечення закладів позашкільної освіти  навчальними та наочними посібниками з питань  позашкільної освіти, у тому числі шляхом  придбання навчально-методичної літератури 

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2021-2025

 

 

23)

Здійсненням підписки фахових періодичних видань.

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

 

 

 

 

2021-2025

 

 

 

Проведення фахових конкурсів

24)

Організація участі педагогів в обласних, всеукраїнських та міжнародних фахових конкурсах

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

 

2021-2025

 

 

Стимулювання педагогічних працівників до підвищення якості роботи.

 Забезпечення можливості реалізації особистої траєкторії розвитку педагогічним працівникам громади

Розвиток мотивації педагогічних працівників до підвищення якості освітнього процесу

Стимулювання педагогічних працівників та вихованців

25)

Преміювання педагогів за перемоги в фахових конкурсах, підготовку вихованців до міжнародних, всеукраїнських, обласних заходів

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2021-2025

 

 

Стимулювання педагогічних працівників до підвищення якості роботи.

26)

Преміювання вихованців за перемоги у міжнародних, всеукраїнських, обласних заходах

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2021-2025

 

 

Громадські ініціативи

27)

Забезпечення участі освітніх установ у різноманітних проектах у співпраці з громадськими організаціями

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2021-2025

 

 

Мобілізація громад для вирішення місцевих проблем.

Залучення батьків і громади до вирішення питань та проблем в  галузі позашкільної освіти.

                     

 

РОЗДІЛ VІІ. Загальні орієнтовні обсяги фінансування програми розвитку позашкільної освіти Арбузинської селищної ради на  2021-2025 роки.

 

1) ФІНАНСУВАННЯ ІЗ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ:

 

2021

2022

2023

2024

2025

 

видатки ( тис.грн.)

«Позашкільна освіта»

2 712,135

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

 

2) ЗАЛУЧЕНІ КОШТИ:

 

2021

2022

2023

2024

2025

 

видатки ( тис.грн.)

« Позашкільна освіта»

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

 

3) ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ:

 

2021

2022

2023

2024

2025

 

видатки ( тис.грн.)

« Позашкільна освіта»

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь