Про продовження терміну дії Цільової Програми забезпечення призову громадян України на строкову службу та мобілізаційної підготовки Арбузинської селищної ради на 2022-23 роки.

Дата: 17.12.2021 14:44
Кількість переглядів: 595

 

                                                                 

Додаток 1

затверджено  рішенням

сесії селищної ради

                                                                                                                           від 10.12..2021  року № 16   

 

Цільова Програма забезпечення призову громадян України на строкову службу та мобілізаційної підготовки Арбузинської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки

ПАСПОРТ

1.

Ініціатор розроблення Програми

Перший відділ Первомайського  районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, сектор територіальної оборони, цивільного захисту та мобілізації Арбузинської селищної ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження селищного голови №      від    21.12.2020

3.

Розробник Програми

Арбузинська селищна рада

4.

Співрозробники програми

Відділ фінансів

5.

Відповідальні виконавець Програми

Перший відділ Первомайського  районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, сектор територіальної оборони, цивільного захисту та мобілізації Арбузинської селищної ради

6.

Головний розпорядник бюджетних коштів

Арбузинська селищна рада

7.

Учасники Програми

Перший відділ Первомайського  районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, сектор територіальної оборон, сектор територіальної оборони, Арбузинська селищна рада

8.

Термін реалізації Програми

2021 рік

9.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Арбузинської селищної територіальної громади

 

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації, програми, тис.грн.

52000 тис.   грн.

в т.ч. місцевих бюджетів

 

 РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

                   Згідно із статтею 17 та частиною першою ст. 140 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

       Підготовка молоді до військової служби та забезпечення призову на військову службу (строкову, за контрактом, у військовому резерві, альтернативну службу, за мобілізацією та ін.) завжди була і є важливим елементом будівництва Збройних Сил України та підтримки їх боєздатності.

       Ще більшого значення це питання набуває сьогодні, у зв’язку з реалізацією програми розвитку та відновлення боєздатності Збройних Сил України. Враховуючи наявні завдання сьогодення перед Збройними Силами України щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності України, захист українського народу від зовнішніх та внутрішніх агресорів, якісного виконання та забезпечення заходів призовів на військову службу (строкову, за контрактом, у військовому резерві, альтернативну службу, за мобілізацією та ін..) необхідна всебічна фінансова та матеріальна допомога з боку органів місцевого самоврядування району.

       Згідно вимог Законів України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про Збройні Сили України», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні» на місцеві державні адміністрації,  органи місцевого самоврядування та військові комісаріати покладається відповідальність за всебічну підготовку громадян (призовного віку та військовозобов’язаних) до захисту Батьківщини, військово-патріотичне виховання громадян України та їх призов на військову службу. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування згідно вимог п. п. 2, 3, 4 ст. 43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» забезпечують організацію проведення медичного огляду громадян, призову їх на військову службу, відправки призваних до військових частин зобов'язані забезпечити військові комісаріати обладнаними призовними (збірними) пунктами, медикаментами, інструментарієм, медичним і господарським майном, автомобільним транспортом, а також охорону громадського порядку на призовних пунктах.

       Для повного і якісного виконання планів проведення мобілізації в особливий період місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування разом з підприємствами, установами та організаціями незалежно від підпорядкування і форм власності та районними (міськими) військовими комісаріатами в мирний час утворюють дільниці для оповіщення і збору військовозобов'язаних, комплектують їх особовим складом із числа військовозобов'язаних без звільнення громадян від виконання основних обов'язків за місцем роботи та сприяють у набутті ними професійних навичок, а також   забезпечують реалізацію інших заходів, пов'язаних з виконанням планів проведення мобілізації.

 Також місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують районні (міські) військові комісаріати службовими будинками, підсобними господарськими приміщеннями і приміщеннями для призовних пунктів (дільниць) згідно із законодавством.

          Для виконання вказаних вище вимог чинного законодавства необхідно проводити оформлення документів під час проведення вивчення громадян, уточнення військово-облікових даних, проведення тестування, медичного обстеження та огляду, призову до ЗС України, в тому числі: диспансеризацію частини 14-15-літніх юнаків; приписку 17-літніх юнаків; медичні огляди військовозобов’язаних; призови військовозобов’язаних (мінімальна очікувана кількість 2 рази на рік, очікувана кількість громадян понад 50 осіб); відправку громадян України для проходження військової служби у ЗС України та інші військові формування (очікувана кількість відправок під час призову на строкову військову службу до 20-ти відправок на рік згідно нарядів на поставку, очікувана кількість відправок під час призову по мобілізації на військову службу до 25-ти відправок на рік згідно нарядів на поставку); агітацію серед населення району щодо проходження військової або альтернативної служби у мирний час, у воєнний час або в особливий період; заходи з патріотичного виховання молоді, жителів району; оформлення документів для встановлення статусу ветеранів війни та пенсіонерів ЗС України; оформлення документів на отримання одноразової допомоги у зв’язку з втратою працездатності, інвалідності та втраті годувальника.

       Для виконання вище перелічених заходів необхідно: канцелярське приладдя, витратні матеріали для оргтехніки, поштові витрат., проведення поточного ремонту приміщень військкомату, оргтехніка, меблі, аварійне джерело живлення електроенергією приміщення та засобів зв’язку, комплектуюче для організації відкритого та закритого каналів телефонного зв’язку, засоби для облаштування окремого каналу інтернет зв’язку,  кошти на придбання військової та державної атрибутики, паливо-мастильні матеріали.

       Під час проведення заходів можливого розгортання роти охорони військового комісаріату та загону оборони району будуть додатково необхідні : паливо-мастильні матеріали для забезпечення виконання плану навчання та поставлених завдань за призначенням, канцелярське приладдя, папір, витратні матеріали для оргтехніки, матеріали та певний обсяг робіт з облаштування кімнати зберігання зброї на особовий склад  роти охорони та загону оборони, облаштування кімнати сигналізацією.

 Вирішення цих питань потребує додаткового фінансування РВК. 

Розділ 2. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

          Мета програми – фінансове та матеріально-технічне забезпечення спільної роботи органів виконавчої влади та самоврядування, військового комісаріату, правоохоронних органів, закладів освіти та охорони здоров’я, громадських організацій по підготовці та проведенню призову громадян району до Збройних Сил України та інших військових формувань, лікувально-оздоровчій роботі, в тому числі:

 1. Покращення військово-патріотичного виховання громадян району, підвищення престижу військової служби, ведення військово- шефської роботи.

 2. Ведення військово-облікової роботи.

 3. Підвищення рівня освіти мобілізованих та призовників.

 4. Покращення стану лікувально-оздоровчої роботи, забезпечення якісних медичних та диспансерних допризовників, призовників та військовозобов’язаних.

 5. Здійснення постійного контролю за обстеженням та лікуванням хворих допризовників, призовників та військовозобов’язаних, підвищення загального рівня здоров’я молоді в нашому регіоні.

 6. Покращення стану фізичної підготовленості молоді району.

 7. Якісне проведення приписки до призовної дільниці та забезпечення виконання Указів Президента України по проведенню призовів на військову службу.

 8. Проведення агітаційної та пропагандистської роботи по підвищенню рівня патріотичної свідомості населення.

 9. Проведення планової роботи серед громадян щодо вступу на військову службу у військовому резерві.

 10. Постійне інформування громадян щодо достовірності розповсюдження інформації про Збройні Сили України, недопущення розповсюдження дезінформації з боку ворога.

 11. Доведення до відома всіх верств населення завдань та вимог, що поставлені перед Збройними Силами України, щодо збереження територіальної цілісності держави, її суверенітету.

 12. Забезпечення якісного та оперативного розшуку допризовників, призовників та військовозобов’язаних, які не перебувають на військовому обліку та постановка їх на облік.

 13. Забезпечення доставки призваних громадян України до збірних пунктів.

 14. Забезпечення повного та якісного інформування громадян району щодо виконання військового законодавства.

 15. Забезпечення якісного та оперативного оформлення документів всім категоріям громадян які звертаються до військового комісаріату(встановлення статусу УБД, оформлення документів на пенсію, оформлення пільг, тощо).

 16. Забезпечення якісного виконання заходів які пов’язані з проведенням мобілізації людських і транспортних ресурсів на території району.

 17. Забезпечення якісного та надійного функціонування систем управління, оповіщення, збору та поставки людських і транспортних ресурсів у війська.

Розділ 3.  ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Програма ґрунтується на постійній співпраці та аналізі потреб Арбузинського  районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та сектор територіальної оборони Арбузинська селищна рада.

Розділ 4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Очікується, що в результаті реалізації Програми покращиться фінансове та матеріально –технічне забезпечення закладів робота, яких спрямована на реалізацію завдань Програми.

№з/п

Основні завдання

Асигнування в межах кошторисних призначень (грн.)

Виконавці та співвиконавці

Джерела фінансування

1.

Придбання паливно-мастильних матеріалів для

проведення агітаційно

інформаційних заходів,

стрілецького дня, планових перевірок правильності ведення військового обліку та перевірки готовності  техніки національної економіки у суб’єктів господарювання зареєстрованих на території району; витрати на технічне обслуговування та ремонт автомобіля

0,00

Селищна рада, 1Відділ Первомайського РТЦК та СП

Бюджет селищної ради в межах кошторисних призначень, інші, не заборонені законом джерела фінансування

2.

Оплата послуг за відправлення/перевезення призваних осіб та претендентів на контрактну службу

30000,00

Селищна рада, 1Відділ Первомайського РТЦК та СП

Бюджет селищної ради в межах кошторисних призначень, інші, не заборонені законом джерела фінансування

4.

Забезпечення канцелярським приладдям, оплата поштових витрат та витратні матеріали для оргтехніки

0,00

Селищна рада, 1Відділ Первомайського РТЦК та СП

Бюджет селищної ради в межах кошторисних призначень, інші, не заборонені законом джерела фінансування

5.

Проведення поточного ремонту приміщень військкомату

0,00

Селищна рада, 1Відділ Первомайського РТЦК та СП

Бюджет селищної ради в межах кошторисних призначень, інші, не заборонені законом джерела фінансування

6.

Придбання оргтехніки

0,00

Селищна рада, 1Відділ Первомайського РТЦК та СП

Бюджет селищної ради в межах кошторисних призначень, інші, не заборонені законом джерела фінансування

7.

Придбання меблів

0,00

Селищна рада, 1Відділ Первомайського РТЦК та СП

Бюджет селищної ради в межах кошторисних призначень, інші, не заборонені законом джерела фінансування

8.

Придбання аварійного джерела живлення електроенергією приміщення та засобів зв’язку; комплектуючі для організації відкритого та закритого каналів телефонного зв’язку; засоби для облаштування окремого каналу інтернет зв’язку

0,00

Селищна рада, 1Відділ Первомайського РТЦК та СП

Бюджет селищної ради в межах кошторисних призначень, інші, не заборонені законом джерела фінансування

9

Виділення коштів на придбання військової та державної атрибутики, на придбання друкованої продукції рекламного характеру

0,00

Селищна рада, 1Відділ Первомайського РТЦК та СП

Бюджет селищної ради в межах кошторисних призначень, інші, не заборонені законом джерела фінансування

10

Закупівля матеріалу та певний обсяг робіт з облаштуванням кімнати зберігання зброї на особовий склад  роти охорони та загону оборони (з розрахунку 400 комплектів одиниць стрілецької зброї) та облаштування кімнати сигналізацією.

0,00

Селищна рада, 1Відділ Первомайського РТЦК та СП

Бюджет селищної ради в межах кошторисних призначень, інші, не заборонені законом джерела фінансування

11

   Проведення медичного огляду призовників, які проживають на території Арбузинської територіальної громади

22000,00

Селищна рада, 1Відділ Первомайського РТЦК та СП

Бюджет селищної ради в межах кошторисних призначень, інші, не заборонені законом джерела фінансування

 

Всього

52000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь