КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА "Здоров’я нації " на 2022-2024 роки

Дата: 17.12.2021 14:46
Кількість переглядів: 2082

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

"Здоров’я нації " на 2022-2024 роки

 

Загальні положення

 

Програма  розроблена    на    виконання  Указу Президента України від

8 серпня 2000 р. N 963 "Про додаткові заходи щодо поліпшення  медичної  допомоги  населенню   України" і спрямована на задоволення потреб населення в охороні його здоров’я, забезпеченні прав громадян на якісну і доступну медичну допомогу,створення умов для формування здорового способу життя.

         Аналіз стану здоров'я населення територіальних громад та діяльності закладу охорони здоров'я свідчить про незадовільну медико-демографічну  ситуацію, низьку народжуваність, зростання смертності, негативний  природний приріст населення, скорочення середньої очікуваної тривалості життя, а також зростання поширеності хвороб.

         Оскільки здоров'я населення є результатом діяльності не тільки галузі охорони здоров'я, а інтегральним показником успішності функціонування держави, усіх її інституцій,  в основу розроблення Програми покладено міжгалузевий комплексний підхід.

 

 

Мета Програми

 

         Метою Програми є поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров'я населення,  підвищення якості та ефективності медичної допомоги, доступності отримання медичних послуг, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян на охорону здоров'я.

 

Основні завдання Програми

 

  • поліпшення стану  здоров'я  усіх  верств населення,  зниження рівнів  захворюваності,   інвалідності,   смертності,   подовження активного довголіття і тривалості життя;

 

  • проведення активної демографічної  політики,  охорона материнства і дитинства;
  • удосконалення нормативно-правової   бази   охорони   здоров'я відповідно   до   світових   стандартів;  запровадження  правових, економічних, управлінських механізмів, забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров'я;
  • розроблення і реалізація міжгалузевих стратегій,  спрямованих на пропаганду, формування і заохочення здорового способу життя;

 

  • оздоровлення довкілля,  забезпечення ефективного попередження і  здійснення  контролю  за  шкідливими  для  здоров'я чинниками в об'єктах довкілля;
  • поліпшення надання медичної  допомоги вразливим верствам населення територіальних громад;
  • створення сучасної  системи  інформаційного  забезпечення   у сфері охорони здоров'я;
  • посилення правових вимог до лікарської етики і деонтології.

 

Фінансове забезпечення Програми

 

         Забезпечення реалізації заходів,  передбачених Програмою, що покладено  на  міністерства,  інші  центральні  органи  виконавчої влади,  здійснюватиметься   в   межах   асигнувань,   які   щороку передбачатимуться   їм   у   державному  бюджеті  за  відповідними бюджетними напрямами.

 

         Забезпечуватиме  здійснення заходів щодо виконання  Програми  за  рахунок  коштів джерелом якої повинні бути кошти  місцевого  бюджету   НСЗУ та кошти інших джерел, не заборонених законодавством.

 

I. Державна політика у сфері охорони здоров'я

 

         Державна політика   у   сфері   охорони   здоров'я    повинна спрямовуватися   на  зміцнення  здоров'я  всіх  верств  населення, збільшення тривалості активного  життя,  поліпшення  демографічної ситуації,  підвищення  якості  та  ефективності  медичної  допомоги,  удосконалення фінансування  та  управління  галуззю,  а також забезпечення   соціального   захисту   працівників   охорони здоров'я.

 

         З метою успішної реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я та метою   забезпечення   пріоритетного   розвитку   вторинної медичної допомоги:

 

         1. Забезпечити виконання  нормативно-правових актів  з питань регламентації діяльності і регулювання відносин у сфері охорони здоров'я .

 

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

         2. Визначити пріоритети  надання  медичної допомоги громадянам і забезпечити населення гарантованим державою обсягом безоплатної медичної допомоги у  закладі охорони здоров'я.

 

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

         3. Забезпечити ефективну систему фінансування охорони здоров'я, джерелом якої повинні бути кошти НСЗУ та кошти інших джерел, не заборонених законодавством.

 

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

         4. Упорядкувати  мережу,  удосконалити  структуру  і  функцію закладу охорони здоров'я згідно з потребою  населення  міської  і сільської місцевості.

 

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

         5. Своєчасно впроваджувати в практичну медицину нові медичні технології.

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

         6. Забезпечити оснащення сучасними телекомунікаційними засобами  відділення  Арбузинської ЦЛ

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

         7. Створити  єдину   систему   інформаційного   забезпечення охорони  здоров'я  із  широким використанням комп'ютерної техніки,  методів   і    засобів    інформування,    розвитком інформаційних   мереж,  використанням  системи  наукової  медичної інформації, удосконаленням медико -статистичної служби.

 

 

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

         8. Забезпечити розроблення  економіко-статистичної інформації, щодо демографічної та економічної ситуації в територіальних громадах , що стосується стану здоров’я населення територіальних громад .

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

         9. Удосконалювати  організаційні  форми  діяльності,  методи керівництва та господарювання із застосуванням економічних важелів у  галузі  охорони  здоров'я,  узгоджуючи їх із законодавством про місцеве самоврядування.

 

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

                   10. Укомплектувати відділення Арбузинської ЦЛ обладнанням та устаткуванням відповідно до типових табелів, здійснити їх забезпечення   необхідними приміщеннями, транспортними засобами, лікувально-діагностичною апаратурою  та інш.

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

         11. Здійснювати фінансування капітальних та поточних  ремонтів  приміщень  Арбузинської ЦЛ .

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

      

II. Здоров'я жінок

 

          З метою  поліпшення  стану  загального   та   репродуктивного здоров'я населення,    зниження    показників    материнської, перинатальної смертності та смертності  немовлят забезпечити  здійснення  державної   політики   з   питань профілактики онкогінекологічної патології та раку молочної залози. Всебічно висвітлювати хід цієї роботи в засобах масової інформації.

 

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

        

        2.   Здійснювати фінансування на забезпечення жінок  групи ризику  (ВІЛ-інфіковані, неблагонадійні, з екстрагенітальной патологією та інші) засобами  контрацепціі (внутриматкові спіралі, презервативи та інші).

    

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

IІІ. Здоров'я дітей і молоді

 

     З метою поліпшення стану здоров'я дітей та молоді,  зниження рівня їх інвалідизації та недопущення смертності:

              

         1. Визначити і впровадити нові підходи до організації  профілактичних оглядів та диспансерного нагляду за дітьми і підлітками, реалізації ефективних скринінгових програм  виявлення найбільш  поширеної  патології  у дітей і підлітків,  превентивних діагностичних технологій.

 

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

     

         2. Вжити заходів до забезпечення дітей  від 0 до 18 років,  які відносяться до пільгових категорій, ліками при амбулаторному лікуванні за рахунок безкоштовних рецептів (згідно законодавства).

 

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

     3. Забезпечити оздоровлення дітей, які відносятся до груп ризику захворювання на туберкульоз (тубінфікованних), в спеціалізованому санаторії «Дубки» м.Миколаїв та профільних санаторіях країни.

 

IV. Зниження захворюваності на серцево-судинні хвороби

 

         З метою зниження смертності та скорочення захворюваності на серцево-судинні хвороби,зниження рівня інвалідності:

 

         1. Впроваджувати  санітарно-просвітню роботу  щодо профілактики хвороб системи кровообігу.

 

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

             2. Забезпечити КНП «Арбузинська  ЦЛ» необхідним обладнанням, оснащенням та  виробами медичного призначення  для обстеження пацієнтів, виявлення осіб із  серцево-судинними хворобами згідно наказів МОЗ по матеріально-технічному оснащенню та устаткуванню  закладів охорони здоров’я.

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

V. Боротьба з раком

 

            З метою зниження захворюваності на  злоякісні  новоутворення, інвалідності і смертності від них:

      

         1. Проводити роботу направлену  на оздоровлення та здійснення диспансерного  нагляду  за  особами  з  груп  підвищеного   ризику виникнення онкологічних захворювань .

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

2. Проводити  аналіз  занедбанних випадків онкологічних захворювань .

 

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

           

 

         3. Забезпечувати онкохворих паліативним лікуванням за рахунок безкоштовних рецептів. Проводити засідання ПРК

 

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

           

     4. Проводити  санітарно-просвітню  роботу з населенням  з  питань онкологічної захворюваності.

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

VII. Скорочення поширеності інфекційних хвороб

 

         З метою  зниження рівня захворюваності на коронавірусну хворобу, туберкульоз,  СНІД, вірусні  гепатити,  дифтерію,  кір,  малярію  та  інші  інфекційні хвороби:

 

         1. Вжити  заходів  для  досягнення  належного  рівня охоплення населення  імунізацією,  здійснення  лікувально-профілактичних   і протиепідемічних заходів. 

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

         2. Придбання вакцин для щепленням медичних працівників та пацієнтів групи ризику проти грипу.

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

    3. Забезпечити  дотримання  холодового ланцюга на всіх етапах транспортування та зберігання імунобіологічних препаратів ( забезпечення закладів необхідним устаткуванням для підтримки холодового ланцюга, а саме: термоконтейнери, холодильники, сплит-системи та інш.).

 

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

         4. Проводити  постійний моніторинг загальної захворюваності і смертності населення від інфекційних хвороб.

 

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

5. Забезпечити медичні  установи  одноразовим  інструментарієм, виробами медичного призначення для огляду пацієнтів та витратними матеріалами для   проведення лабораторного обстеження. Забезпечити  заклад  дезрозчинами та засобами ЗІЗ в повному обсязі для проведення санітарної обробки та дотримання санітарно епідемічного режиму.

 

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

           

VIII. Формування здорового способу життя

 

         1. Проводити  роботу  з  гігієнічного  виховання  населення з використанням  засобів масової інформації, які сприяють формуванню ідеології здорового способу життя, в тому числі духовного, фізичного і психічного.     

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

2. Постійно проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення шляхом друкування статей в місцевій газеті, друкування та розповсюдження пам’яток для населення, оновлення санітарних бюлетенів в закладах охорони здоров’я.

 

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

IX. Фінансові ресурси охорони здоров'я та управління ними

 

         З метою запровадження багатоканального механізму фінансування та розподілу фінансових ресурсів з ефективним управлінням  ними  і доведення  обсягів  фінансування сфери охорони здоров'я до науково обгрунтованого рівня та для забезпечення пріоритетного розвитку вторинної медичної допомоги:

 

         1. Залучати громадські організації і населення  до  участі  у здійсненні  контролю  за  використанням  та  розподілом фінансових ресурсів на охорону здоров'я.

 

комітет профспілки працівників охорони здоров'я

КНП «Арбузинська  ЦЛ»     

2. Удосконалити   у сфері охорони здоров’я механізми взаємодії між  надавачами    медичних  послуг  та    органами    виконавчої    влади   і  місцевого   самоврядування відповідних рівнів.

 

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

3.Доукомплектувати (оновити) КНП «Арбузинська  ЦЛ» обладнанням та устаткуванням відповідно до типових табелів (згідно наказів МОЗ), здійснити їх забезпечення необхідними медикаментами  для надання стаціонарної допомоги,виробами медичного призначення, канцтоварами, друкованою продукцією,паливо-мастильними матеріалами, запчастинами для автомобілів.

 

Територіальні громади

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

4. Фінансування капітальних та поточних ремонтів приміщень КНП «Арбузинська  ЦЛ», придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

Територіальні громади

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

5. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв для забезпечення умов ефективного функціонування КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

Територіальні громади

 

6. Оплата витрат на відрядження працівників вторинної медичної допомоги.

 

 

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

 

7. Оплата послуг (крім комунальних): Інтернет з’єднання, телефонного зв’язку, дератизації, перезаправка картриджів оргтехніки, друкування статей, повірка та атестація обладнання в метрологічній службі, ремонт обладнання, оплата страхувальних послуг (страхування автомобілів, страхування працівників та ін.), тощо. 

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

 

8.  Забезпечення фінансування закладу охорони здоров’я на оплату праці працівників. Забезпечення стимулюючих виплат  медичним працівникам та  нарахування на заробітну плату.

Територіальні громади

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

9. Фінансування заходів протипожежної безпеки: навчання працівників, виконання приписів про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Забезпечення виконання щорічного ПЛАНУ  заходів щодо забезпечення протипожежного захисту   КНП «Арбузинська ЦЛ»

 

Територіальні громади

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

 

X. Розвиток інформаційного забезпечення сфери охорони здоров'я

 

         З метою створення правових, організаційних, науково-технічних, економічних, фінансових та методичних засад регулювання процесу формування та експлуатації єдиної інформаційної мережі системи охорони здоров'я:

 

  1. Фінансування придбання комп’ютерної техніки для впровадження системи електронного зв'язку. Виписка друкованих видань для поліпшення інформаційної обізнаності  працівників закладу та виконання законодавчих актів та наказів МОЗ.

 

 

Територіальні громади

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

  1. Підвищувати кваліфікацію лікарів шляхом прийняття участі у вебінарах, онлайн-семінарах та інш. з метою самоосвіти та розвитку.  Придбання  та оплата функціонування фінансових програм для забезпечення  роботи закладів.

 

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

 

3. Впровадження  та  надання медичної допомоги (телемедицина) шляхом використання інформаційних систем.

 

 

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

 

Паспорт

комплексної програми

       "Здоров’я нації на 2022-2024  роки»

 

2. Програму затверджено рішенням   селищної ради від «___»__________________ №_______.

 

3. Ініціатор  Програми –  КНП «Арбузинська ЦЛ»

4. Відповідальні виконавці:КНП«Арбузинська  ЦЛ»

 

 

5. Строк виконання: 2022-2024 роки.

 

6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування ( тис.грн.):

 

 

 

Всього

У тому числі за роками:

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

Всього:

102553,5

30705,5

36413,6

35434,4

У тому числі кошти:

 місцевого бюджет

27660,7

8079,0

11524,9

8056,8

 

      

 

 

       Напрямки діяльності та заходи

       Комплексної програми"Здоров’я нації на 2022-2024  роки»

№ з/п

Найменування заходів

Виконавець

Термін

виконання

Джерела фінансування

Орієнтовні  щорічні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.

Очікувані результати

2022

2023

2024

1.

Проведення капітального ремонту приміщень, системи теплозабезпечення , водопостачання та водовідведення , придбання медичного інвентаря:

КНП «Арбузинська ЦЛ»

 

 

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

2022- 2024

 

місцевий бюджет

250

275

302

Створення мережі лікувальних закладів, територіально наближених до місць проживання громадян та умов для ефективного функціонування лікувальних закладів

2.

Створення умов для ефективного функціонування закладу збільшення питомої ваги кількості  оснащення автотранспортним засобом

( придбання санітарного автотранспорту):

 

 

 

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

2022-2024

місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення умов для своєчасного надання медичної допомоги та покращення діяльності лікувального закладу

3.

Оснащення КНП «Арбузинська ЦЛ» обладнанням, виробами медичного призначення, канцтоварами, паливно- мастильними матеріалами, запасними частинами для автомобілів,  друкована продукція

 

КНП «Арбузинська  ЦЛ»

 

 

 

 

 

2022-2024

 

 

місцевий бюджет,інші джерела фінасування

 

 

 

1314,2

 

 

 

 

3235,6

 

 

 

259,2

 

 

 

Оснащення  ЦРЛ  медичним та ін. обладнанням у відповідності до табеля матеріально – технічного оснащення.

 

 

 

 

4.

Придбання та ремонт квартир (будинків) для молодих спеціалістів

 

 

2022-

2024

місцевий бюджет

320,0

 

 

Підвищити мотивацію молодих спеціалістів та створення сприятливих і комфортних умов для їх роботи

5.

Заробітна плата, стимулюючі виплати працівникам КНП «Арбузинська ЦЛ», нарахування на заробітну плату

 

 

2022-

2024

Місцевий бюджет, державний бюджет кошти НСЗУ

22174

24391

26830

 

6.

Забезпечення сільських жителів допомогою на оплату пільгових рецептів при амбулаторному лікуванні, дитячого харчування при стаціонарному лікуванні

 

 

2022-

2024

Місцевий бюджет

379,1

417

458,7

Наблизити доступну медичну допомогу для сільського населення

7

Забезпечення комп’ютерною технікою (оновлення)КНП «Арбузинська ЦЛ», забезпечення доступу до мережі Інтернет, впровадження електронних реєстрів та телемедичного консультування, оплата послуг( в.т.ч. послуг страхування, повірки та атестації медичного обладнення)

 

,

2022-

2024

місцевий бюджет

160,

176

193,6

Покращення ефективності, своєчасності і якості медичної допомоги, надійного і оперативного управління інформацією, впровадження новітніх технологій в медичну практику

8.

Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, витратними матеріалами для надання медичної допомоги мешканцям (у тому числі для надання невідкладної та стаціонарної  допомоги), вакцинами

 

 

2022-

2024

районний, державний бюджет

1574,7

1732,2

1905,4

Підвищення рівня доступності населення до якісної медичної допомоги і своєчасного надання повноцінної невідкладної та стаціонарної  медичної допомоги

9.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв для забезпечення умов ефективного функціонування КНП «Арбузинська ЦЛ»

 

 

2022-

2024

Місцевий бюджет

4361,9

4798,1

5277,9

Забезпечення санітарно-гігієнічних  норм та безпеки пацієнтів та працівників у лікувальному закладі

10.

Оплата витрат на відрядження

 

 

2022-

2024

районний, державний бюджет

114,5

125,9

138,5

 

11.

Інші видатки, в т.ч. навчання працівників, виконання приписів про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

 

 

2022-

2024

районний, державний бюджет

57,1

62,8

69,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

30705,5

36413,6

35434,4

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь