Інструкція із заповнення бюджетних запитів для підготовки проекту бюджету Арбузинської селищної територіальної громади на 2023 рік

Дата: 29.09.2022 16:51
Кількість переглядів: 582

 

Інструкція з підготовки бюджетних запитів розроблена на виконання статті 75 Бюджетного кодексу України та керуючись наказами Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами) та від 06.06.2012 року  № 687 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів» (із змінами), з метою запровадження організаційних, фінансових та інших обмежень, яких зобов’язані дотримуватися розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів, для забезпечення єдиного підходу до всіх розпорядників бюджетних коштів при формуванні показників проекту  бюджету селищної територіальної громади  на 2023 рік та встановлення порядку складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів. 

І. Загальні положення

 1.1. При підготовці бюджетних запитів на 2023 рік необхідно врахувати норми Бюджетного кодексу України, лист Міністерства фінансів України «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік» від 15.08.2022р. №05110-14-6/17891, вимоги наказу Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 та інших нормативно-правових актів.

1.2. Головні розпорядники бюджетних коштів організовують та забезпечують складання бюджетних запитів з урахуванням галузевих особливостей і подають їх до  відділу фінансів Арбузинської селищної ради в паперовому та електронному вигляді за формами, затвердженими цією інструкцією, що додаються.

 1.3. Форми бюджетного запиту складаються послідовно, тобто Форма -2 заповнюється на підставі показників Форми -1, і лише після їх заповнення, у разі потреби, заповнюється Форма -3.

1.4. Одиниця виміру грошових показників – гривні з округленням до цілої (без копійок).

1.5. Бюджетний запит складається на 2023 рік з урахуванням організаційних, фінансових (у т.ч. граничних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду  бюджету селищної територіальної громади на плановий бюджетний період (далі – граничні обсяги) та інших обмежень, які  доводяться   відділом фінансів  до головних розпорядників коштів.

  1.6. Граничні обсяги та індикативні прогнозні показники розраховуються на основі: 

 • основних напрямів та завдань бюджетної політики на плановий рік; 
 • показників Міністерства фінансів України до проекту бюджету на 2023 рік.

Розрахунок граничних обсягів та індикативних прогнозних показників здійснюється з урахуванням: 

 • прогнозних обсягів доходів; 
 • граничного (прогнозного) обсягу дефіциту (профіциту)  бюджету селищної  територіальної громади; 
 • розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення; 
 • розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами) (далі - Єдина тарифна сітка), та іншими галузевими нормативними документами; 
 • прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг; 
 • необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер; 
 • необхідності оптимізації витрат головних розпорядників коштів, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.
  1. Граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на 2023 рік доводиться до головних розпорядників бюджетних коштів загальними сумами, що дає можливість головним розпорядникам здійснити розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами з урахуванням пріоритетних напрямів своєї діяльності.  
  2. Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника коштів звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування  бюджету селищної територіальної громади, що формується у бюджетних запитах на плановий бюджетний період. 

У разі якщо бюджетна програма (напрямок використання коштів) не передбачається на плановий бюджетний період:  показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком; 

Показники за бюджетною програмою (напрямком використання коштів) попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі якщо бюджетна програма (напрям використання коштів) у поточному бюджетному періоді не передбачений – зазначаються окремим рядком.

1.9. Для аналізу показників та заповнення форм бюджетного запиту використовуються:

 • дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого управлінню Державної казначейської служби України у Миколаївській області, з урахуванням капітальних видатків – для зазначення показників за попередній бюджетний період;
 • показники, які затверджені на поточний рік з урахуванням внесених змін і капітальних видатків (рішення сільської ради про внесення змін до  бюджету селищної територіальної громади  станом на останню звітну дату, розпис бюджету, довідки про внесення змін до розпису/кошторису) – для зазначення показників за поточний бюджетний період;
 • показники видатків та/або надання кредитів, розраховані відповідно до положень розділу ІІ цієї Інструкції, - для зазначення показників на плановий бюджетний період.

1.10. З метою проведення всебічного аналізу разом із бюджетними запитами головними розпорядниками та одержувачами коштів до відділу фінансів   в електронному вигляді подаються детальні розрахунки за формами, доведеними відділом фінансів, та обґрунтування витрат, що плануються здійснюватись за кожним із напрямків використання коштів, а також підтвердні документи (регламенти проведення заходів, дозвільну документацію щодо будівництва, проектно-кошторисну документацію, перелік обладнання та інвентарю тощо).

З метою забезпечення єдиного для всіх розпорядників коштів підходу при формуванні показників проекту бюджету селищної територіальної громади на плановий рік головними розпорядниками коштів надається інформація у відповідності до напрямків використання коштів передбачених Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 №333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» (зі змінами) (далі – Інструкція №333). Слід зазначати правильну назву того чи іншого напрямку згідно Інструкції №333.

  1.  У разі якщо головний розпорядник у межах доведеного відділом  фінансів  граничного обсягу та індикативних прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки та/або надання кредитів загального фонду  бюджету за одними бюджетними програмами (за одними напрямами використання коштів) та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації головним розпорядником відповідних бюджетних програм (напрямків) у запропонованих ним обсягах.
  2.  У разі запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати працівників бюджетних установ, розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС, коефіцієнтів при визначенні видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, індексу споживчих цін головні розпорядники коштів протягом 10 днів подають до відділу  фінансів уточнені бюджетні запити за всіма формами із детальними розрахунками та обґрунтуванням витрат, що плануються здійснюватись за кожним із напрямків використання коштів розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів коштів.
  3.  Якщо бюджетний запит передбачає надання державної допомоги суб’єктам господарювання за рахунок бюджету у будь-якій формі, додавати до бюджетного запиту копію рішення Антимонопольного комітету України, прийнятого за результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу або справи про державну допомогу відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», або письмово повідомляти про їх звільнення від обов’язку повідомлення про нову державну допомогу з посиланням на положення зазначеного Закону та нормативно-правові акти, якими встановлені відповідні умови для звільнення. 
  1.  При плануванні видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт будівель та споруд у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, в бюджетному запиті на 2023 рік планувати видатки на сертифікацію енергетичної ефективності відповідно до статті 7 Закону України «Про енергетичну ефективність».
  2.  Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до  відділу фінансів бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту  бюджету  на 2023 рік, у терміни та порядку встановлені відділом фінансів. 

Головний розпорядник несе відповідальність за своєчасність подання, достовірність обсягів бюджетних коштів, зміст та повноту інформації бюджетного запиту.

Кожна форма бюджетного запиту підписується розпорядником бюджетних коштів (керівник установи та керівник фінансової служби (головний бухгалтер) окремо.

  1.  Відділ фінансів здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті діяльності головного розпорядника коштів, пріоритетності визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимогам цієї Інструкції. 
  2.  З метою усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників проекту бюджету  відділ фінансів селищної ради  проводить погоджувальні наради з головними розпорядниками.
  3.  На основі аналізу результатів погоджувальних нарад начальник відділу фінансів відповідно до норм, передбачених статтею 75 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту  бюджету селищної територіальної громади. 
  4.  Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують уточнення бюджетних запитів з урахуванням доопрацювання проекту бюджету для подання до відділу фінансів у триденний строк.
  5.  У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту, складеного з порушенням вимог цієї Інструкції, відділ фінансів може повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог.

Якщо головний розпорядник коштів у своєму бюджетному запиті подає розподіл граничного обсягу загальних видатків, структура якого не забезпечує мінімально необхідний рівень для функціонування підвідомчих установ, проведення заходів на виконання програм (наприклад, більшість коштів планується направити на оплату праці, а на утримання установи та оплату комунальних послуг і енергоносіїв тощо – в недостатніх обсягах), відділ  фінансів має право повернути такий бюджетний запит для доопрацювання. 

  1.  У разі надання в бюджетних запитах необґрунтованої інформації або з порушенням вимог Бюджетного кодексу України та цієї Інструкції, такі видатки можуть бути не включені до проекту бюджету селищної територіальної громади на плановий рік.
  2.  У разі несвоєчасного подання бюджетного запиту на плановий рік, що є бюджетним правопорушенням  відділ фінансів, керуючись статтями 111 та 116-118 Бюджетного кодексу України та наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2010 № 1370 «Про затвердження Порядку складання Протоколу про порушення бюджетного законодавства та форми Протоколу про порушення бюджетного законодавства» (із змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.11.2010 за № 1201/18496, має право скласти протокол про порушення бюджетного законодавства (зупинення операцій з бюджетними коштами) і застосовувати до головного розпорядника відповідні заходи впливу відповідно до чинного законодавства.

II. Розрахунок видатків та надання кредитів на 2023 рік

2.1. Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу за бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності), а також таких принципів:

 • пріоритетності, який передбачає спрямування видатків або надання кредитів за бюджетною програмою із урахуванням цілей та завдань, визначених програмними (стратегічними) документами, та реальних можливостей  бюджету;
 • жорсткої економії бюджетних коштів, який передбачає вжиття заходів для планомірної мінімізації витрат усіх видів ресурсів з одночасним забезпеченням належного виконання завдань бюджетної програми;
 • обґрунтованості витрат, який передбачає детальні розрахунки та повинен відповідати вимогам жорсткого режиму економії коштів, в межах коду економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому бюджетному періоді.

До кількісних факторів належать штатна чисельність працівників, чисельність дітей та учнів, інвалідів, пенсіонерів, кількість бюджетних установ, обладнання, обсяг виробленої продукції (наданих послуг) тощо.

До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

Окремі фактори, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, щороку доводяться головним розпорядникам відділом фінансів, решта - визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

2.2. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням, зокрема:

 • нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній галузі (сфері діяльності);
 • зобов’язань, передбачених договорами (контрактами);
 • норм і нормативів;
 • періодичності виконання окремих бюджетних/сільських програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних/сільських програм;
 • результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Мінфіном, та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;
 • необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому бюджетному періоді;
 • необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо;
 • цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми.
  1. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий бюджетний період здійснюється за кожною бюджетною програмою/підпрограмою (за кожним напрямком використання коштів) як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету. 

Обсяг видатків або надання кредитів за бюджетною програмою/напрямком використання коштів (кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету. 

  1. Обсяг надання кредитів на плановий бюджетний період визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів, з урахуванням положень договорів (контрактів), включаючи договори про позики від міжнародних фінансових організацій,  договори між головним розпорядником та позичальником тощо, та необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами (договорами). 
  2. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують включення до бюджетних запитів показників за бюджетними програмами/підпрограмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, у разі їх схвалення або відбору у встановленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних проектів та обсягів довгострокових зобов'язань за енергосервісом на відповідні бюджетні періоди.
  3. Обсяг капітальних видатків визначається, ураховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів. З метою раціонального та ефективного використання бюджетних коштів, перш за все, необхідно передбачити кошти на об’єкти із високим ступенем готовності (не менше 80 відсотків).
  4. За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального фонду за усіма бюджетними програмами/підпрограмами (напрямами використання бюджетних коштів) на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом та індикативними прогнозними показниками. 

У разі якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду перевищує граничний обсяг та індикативні прогнозні показники, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) включаються у Форму 2023-3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

  1. Обсяг видатків та/або надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду бюджету. 
  2. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 (із змінами). 

Розрахунок надходжень спеціального фонду на бюджетний період здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах.

 

ІІІ. Порядок заповнення Форми - 1

3.1. Форма-1 призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника коштів і розподілу граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетним програмами. 

3.2. Форма-1 передбачає: чітке формулювання основної мети діяльності головного розпорядника; розподіл граничного обсягу на плановий рік в розрізі бюджетних програм (підпрограм) та відповідальних виконавців.

3.3. У пункті 2 зазначається мета діяльності (місія) головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній галузі (сфері діяльності) та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:

чітке формулювання та лаконічне викладення;

охоплення всіх  галузей (сфер діяльності) діяльності головного розпорядника;

спрямованість на досягнення певного результату.       

3.4. У пунктах 3 та 4  зазначаються граничні обсяги видатків загального фонду та спеціального фонду за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

у графах 1-4 зазначаються код та найменування бюджетної програми, відповідальний виконавець бюджетної програми та код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету;

у графі 5 (звіт) - касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 (затверджено) - бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 7 (проект) - розподіл граничного обсягу показників бюджетної програми.                                                                                                                            у графах 8-9 (прогноз) – нічого не заповнюємо.            

IV. Порядок заповнення Форми - 2

4.1. Форма-2 призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною бюджетною програмою.

4.2. При заповненні Форми-2:

доходи та фінансування спеціального фонду наводяться відповідно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання;

повернення кредитів до спеціального фонду - за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету у розрізі кодів класифікації кредитування бюджету: 4120, 4220;

 видатки - за кодами економічної класифікації видатків бюджету: 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2281, 2282, 2400, 2610, 2620, 2630, 2700, 2800, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3210, 3220, 3230, 3240, 9000;

надання кредитів з бюджету - за кодами класифікації кредитування бюджету: 4110, 4210.

При цьому за однією бюджетною програмою передбачаються або тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, або тільки надання кредитів з подальшою їх деталізацією за класифікацією кредитування бюджету.

4.3. У пунктах 1 і 2 зазначаються відповідно код відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету та найменування головного розпорядника, відповідального виконавця.

4.4. У пункті 3 зазначаються код та найменування бюджетної програми.

4.5. У пункті 4 зазначаються мета та строки її реалізації, завдання та нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми:

Мета та завдання бюджетної програми визначаються відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (зі змінами).

4.6. У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми.

Інформація, що наводиться у пункті 5 цієї форми, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пунктах 3 і 4 Форми-1.

Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:

1) власні надходження бюджетних установ:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код класифікації доходів бюджету 25010100);

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код класифікації доходів бюджету 25010200);

 плата за оренду майна бюджетних установ (код класифікації доходів бюджету 25010300);

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації доходів бюджету 25010400);

благодійні внески, гранти та дарунки (код класифікації доходів бюджету 25020100);

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код класифікації доходів бюджету 25020200);

кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право (код класифікації доходів бюджету 25020300);

 кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки (код класифікації доходів бюджету 25020400).

Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави, про яку обов’язково робиться посилання при заповненні пункту 13. При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;

 1.  інші доходи спеціального фонду, визначені законами про Державний бюджет України на попередній та поточний бюджетні періоди і які передбачається отримувати у плановому бюджетному періоді;
 2.  кошти, залучені державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 401201);
 3.  повернення кредитів до бюджету, які відображаються зі знаком «-» (у розрізі класифікації кредитування бюджету).

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок «ВСЬОГО») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень та різниці між залишками бюджетних коштів на початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200).

  1. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 6.1) або надання кредитів (підпункт 6.2) на плановий бюджетний період за економічною класифікацією видатків бюджету або класифікацією кредитування бюджету
  2. У пункті 6 не зазначаються видатки (підпункт 6.3) або надання кредитів (підпункт 6.4) на наступні за плановим два бюджетні періоди за економічною класифікацією видатків бюджету або класифікацією кредитування бюджету.

Показники у рядку «ВСЬОГО»  підпунктів  6.1 та 6.2 повинні дорівнювати відповідним показникам пунктів 2 і 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми та  підпункту 5.1 Форми-2.

Показники у рядку «ВСЬОГО»  підпунктів  6.3 та 6.4 повинні дорівнювати відповідним показникам пунктів 2 і 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми та  підпункту 5.2 Форми-2.

  1. У пункті 7 зазначаються напрями використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми.

Показники у рядку «ВСЬОГО» підпункту 7.1 повинні дорівнювати відповідним показникам пунктів 2 і 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми та  підпункту 5.1 Форми-2.

У підпункті 7.2 не зазначаються видатки або надання кредитів у наступних за плановим двох бюджетних періодах в розрізі напрямів використання коштів:

Показники у рядку «ВСЬОГО» підпункту 7.2 повинні дорівнювати відповідним показникам пунктів 2 і 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми та  підпункту 5.2 Форми-2.

Напрями використання бюджетних коштів визначаються відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368.

При визначені напрямів використання бюджетних коштів та розподілі видатків за кодами економічної класифікації видатків бюджету необхідно враховувати, що економічна класифікація видатків бюджету впорядковує витрати за економічними характеристиками операцій, а напрями використання бюджетних коштів передбачають конкретні дії (заходи), спрямовані на досягнення певного результату, і можуть містити декілька таких операцій.

З метою забезпечення порівнянності показників на плановий бюджетний період із показниками поточного бюджетного періоду у пункті 7 Форми-2 перелік напрямів використання бюджетних коштів визначається відповідно до переліку, що використовувався головним розпорядником при підготовці бюджетних запитів на плановий бюджетний період.

Для нових бюджетних програм напрями використання бюджетних коштів визначаються головним розпорядником самостійно.

Напрями використання бюджетних коштів за спеціальним фондом повинні узгоджуватися з напрямами використання бюджетних коштів за загальним фондом.

4.9. У пункті 8 наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній, поточний та  плановий бюджетний період. На наступні за плановим два бюджетні періоди результативні показники бюджетної програми не наводяться.

Результативні показники бюджетної програми визначаються з дотриманням Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за № 1353/18648.

Кількість результативних показників за кожним напрямом, як правило, не повинна перевищувати чотирьох.

4.10. У пункті 9 наводиться структура видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий бюджетний період.

В останньому рядку пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

4.11. У пункті 10 наводиться чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, в розрізі переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами.

Кількість штатних одиниць та фактично зайнятих посад, які утримуються за рахунок видатків загального фонду або спеціального фонду, наводиться окремо. У разі якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну заробітну плату за рахунок загального фонду, отримують додаткову заробітну плату зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку «штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді», у графах 5, 6, 9, 10, 12, 14 і 16.

Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпунктах 6.1, 6.3 та пункті 9.

4.12. У пункті 11 наводяться державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у плановому (підпункт 11.1) бюджетному періоді. На наступні за плановим два бюджетних періоди (підпункт 11.2) показники не наводяться.

4.13. У пункті 12 надається перелік об’єктів, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку, з зазначенням найменування, строків реалізації та загальної вартості об’єкта.

4.14. У пункті 13 наводиться аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у попередньому і поточному бюджетних періодах, очікувані результати у плановому бюджетному періоді, обґрунтування передбачення витрат на наступні бюджетні періоди не наводиться.

4.15. У пункті 14 зазначається кредиторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період (підпункт 14.1), а також можлива кредиторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду(підпункт 14.2) та дебіторська заборгованість (підпункт 14.3).

Наведена інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди по загальному фонду в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з приведення своїх зобов’язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період.

4.16. У пункті 15 наводяться: основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди; основні підходи до розрахунку інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету; нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету, та визначено напрями їх використання; пояснення джерел утворення надходжень спеціального фонду та основні напрями їх використання; аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді; показники, які характеризують обсяг видатків або надання кредитів спеціального фонду на плановий бюджетний період (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, - порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період).

4.17. Інформація, наведена у Формі-2, використовується для формування паспорта бюджетної програми відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368.

 

V. Порядок заповнення Форми - 3

5.1. Лише після заповнення Форми-1 і Форми-2 у разі наявності пропозицій про збільшення Граничного обсягу на плановий рік може бути заповнена Форма-3, в якій потрібно обґрунтувати запропоноване збільшення видатків / надання кредитів (запити на збільшення видатків / надання кредитів можливі лише за бюджетними програмами, що згідно з нормативними актами визначені пріоритетними). Тобто Форма-3 формується тільки по тих бюджетних програмах, які згідно з положеннями нормативно - правових актів не забезпечені Граничним обсягом на плановий рік і є пріоритетними.

Зазначені пропозиції будуть розглядатися фінансовим органом у ході доопрацювання проекту бюджету на плановий рік у разі, якщо виникне реальна можливість збільшення прогнозу обсягів ресурсів бюджету.

При цьому, зменшення головним розпорядником порівняно з поточним роком обсягів видатків / надання кредитів за бюджетними програмами у зв’язку з перерозподілом, здійсненим під час розподілу обсягу видатків / надання кредитів з метою збільшення інших видатків/ надання кредитів, не є підставою для формування додаткової потреби у фінансуванні (пропозицій щодо збільшення граничного обсягу) за такими бюджетними програми.

5.2. У підпункті 4  зазначаються лише бюджетні програми, по яких є додаткова потреба (+) до обсягу на відповідний рік.

При цьому, за кожною програмою суми наводяться в розрізі економічної класифікації видатків / класифікації кредитування.

У гр. 7 обґрунтовується необхідність додаткових коштів на плановий рік та два наступні періоди у розрізі економічної класифікації видатків / класифікації кредитування (з обов’язковим посиланням на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти).

При цьому обґрунтування має охоплювати:

 • обґрунтування, чому неможливо забезпечити виконання бюджетних програм у межах обсягу видатків / надання кредитів загального фонду на плановий рік;
 • аналіз впливу виділення додаткових коштів на виконання бюджетних програм у плановому році з наведенням пояснень щодо впливу на результативні показники продукту та ефективності.

У цьому пункті слід обов’язково проаналізувати додаткові запити порівняно з відповідними видатками / обсягами надання кредитів за минулий та поточний роки (у разі, якщо такі були).

  1. Визначається вплив у разі виділення цих коштів на виконання бюджетних програм у плановому році, у тому числі в розрізі результативних показників. 

При заповненні таблиці змін результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми в розрізі завдань, необхідно показати, як зміняться результативні показники затрат, продукту, ефективності та якості у разі виділення додаткових коштів у плановому році. 

  1. Зазначаються наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у плановому році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної/місцевої програми.

  

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Арбузинської селищної ради від 09.09.2022р. №196

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання проекту бюджету

Арбузинської селищної територіальної громади на 2023 рік

 

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1.

Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення)

У терміни доведені МФУ

Відділ фінансів Арбузинської селищної ради

2.

Надання інформації галузевим міністерствам щодо показників, з урахуванням яких здійснюються розрахунки обсягів міжбюджетних трансфертів

У терміни доведені дорученнями

Виконавчі органи селищної  ради

3.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Мінфіном

Після отримання

з МФУ

Відділ фінансів  Арбузинської селищної ради

4.

Підготовка пропозицій до проекту державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів та їх надання Мінфіну і галузевим міністерствам

За термінами доведеними МФУ

Відділ фінансів, головні розпорядники бюджетних коштів

5.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:
- прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України;
- методики їх визначення

У триденний термін з дня їх отримання

Відділ фінансів Арбузинської селищної ради

6.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:
- інструкції з підготовки бюджетних запитів;
- інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов'язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів

Вересень-

жовтень 2022р.

Відділ фінансів Арбузинської селищної ради

7.

Організація роботи з розробки бюджетних запитів установ на 2023 рік

Жовтень 2022р.

Головні розпорядники бюджетних коштів

8.

Подання бюджетних запитів Відділу фінансів

Не пізніше 10 листопада 2022р.

Головні розпорядники бюджетних коштів

9.

Підготовка та подання Відділу фінансів разом з поясненнями прогнозних обсягів доходів бюджету, іншої інформації

Щодо платежів, контроль за якими закріплено за органами ДФС

Щодо прогнозних обсягів надходжень, контроль яких закріплено за відповідним відділом або посадовою особою у складі селищної ради,  до повноважень якого належать питання продажу землі, комунального майна, тощо

До 15 вересня 2022р.

 

 

Територіальний підрозділ ДФС, виконавчий орган селищної  ради (відповідальна посадова особа)

10.

Формування прогнозних розрахунків за доходами

Жовтень 2022р.

Відділ фінансів Арбузинської селищної ради

11.

Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головного розпорядника бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проекту селищного бюджету. Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів (за необхідності).

Протягом 2 тижнів після отримання бюджетних запитів

Відділ фінансів Арбузинської селищної ради, головні розпорядники бюджетних коштів

12.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні

У триденний термін з дня отримання

Відділ фінансів Арбузинської селищної ради

13.

Доведення виконавчим органам міських рад та виконавчим органам рад об'єднаних територіальних громад відповідні обсяги субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту, додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я

У триденний термін з дня отримання

Відділ фінансів Арбузинської селищної ради

14.

Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання проекту селищного бюджету      (громадських слухань, консультацій з громадськістю, форумів, брифінгів, дискусій, вивчення громадських думок, тощо)

Жовтень 2022р.

За окремими порядками

Відділ фінансів, головні розпорядники бюджетних  коштів

15.

Підготовка проекту рішення селищної ради про селищний бюджет з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та його подання на розгляд виконавчому комітету селищної ради

Листопад  2022р.

Відділ фінансів Арбузинської селищної ради

16.

Винесення проекту селищного бюджету на 2023р.

Листопад 2022р.

Комісія з питань планування, бюджету, фінансів та регуляторної політики

17.

Схвалення проекту рішення селищної ради про селищний бюджет на 2023 рік

Листопад 2022р. (не пізніше як за 10 робочих днів до сесії ради) 

Виконавчий комітет селищної ради

18.

Оприлюднення проекту рішення селищної ради про селищний  бюджет, схваленого виконавчим комітетом селищної ради

Не пізніше як за 10 робочих днів до розгляду

Відповідальна особа за ведення офіційного сайту

19.

Направлення схваленого проекту рішення про селищний бюджет на розгляд сесії селищної ради

Не пізніше як за 10 робочих днів до розгляду радою

Виконавчий комітет селищної ради

20.

Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб

Не пізніше ніж через три робочі дні після подання селищній раді проекту рішення про селищний бюджет.

Головні розпорядники коштів або відповідальна особа за ведення офіційного сайту

21.

Доопрацювання проекту рішення селищної ради про селищний бюджет з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні

У двотижневий строк з дня офіційного

публікування закону про Державний бюджет України

Відділ фінансів Арбузинської селищної ради

22.

Супровід розгляду проекту рішення про селищний бюджет 

За регламентом селищної ради

Представники виконавчого комітету селищної ради, відділу фінансів, головні розпорядники коштів

23.

Розгляд селищною радою та депутатськими комісіями  проекту рішення про селищний бюджет

Не пізніше 25 грудня 2022р.

Селищна рада, депутатські комісії

24.

Оприлюднення рішення селищної  ради про селищний бюджет на плановий рік у місцевій газеті та на офіційному сайті селищної ради

Не пізніше 10 робочих днів, з дня його прийняття

Виконавчий комітет селищної ради або відповідальна особа за ведення офіційного сайту

* Терміни виконання є орієнтовними, оскільки залежать від своєчасності складання, розгляду та затвердження Бюджетної декларації, проєкту Державного бюджету України та змін до податкового і бюджетного законодавства. У разі необхідності відділ фінансів може уточнити терміни виконання окремих заходів плану, про що в письмовій формі повідомляє відповідних учасників бюджетного процесу.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Додаток 2

до рішення виконавчого комітету Арбузинської селищної ради від 09.09.2022р. №196

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо організації виконання бюджету

Арбузинської селищної територіальної громади на 2023 рік

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання*

Відповідальні за виконання

1.

Затвердження та погодження у відділі фінансів мережі розпорядників коштів бюджету Арбузинської селищної територіальної громади (реєстру змін до мережі)

До 15 грудня 2022 року

Головні розпорядники бюджетних коштів

2.

Підготовка та подання на розгляд проєкту рішення селищної ради про внесення змін до бюджету Арбузинськоїселищної територіальної громади в частині приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до закону про Державний бюджет України (якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України  і бюджет Арбузинської селищної територіальної громади затверджено).

У двотижневий строк з дня опублікування закону про Державний бюджет України

Відділ  фінансів Арбузинської селищної ради

3.

Затвердження та направлення до органу Казначейства тимчасового розпису бюджету (якщо до початку бюджетного періоду розпис бюджету Арбузинської селищної територіальної громади не затверджено). Доведення до головних розпорядників витягів із тимчасового розпису.

Складання тимчасових кошторисів та подання їх до територіального органу Казначейства.

До 31 грудня 2022 року  

 

 

До 31 грудня 2022 року

Відділ  фінансів Арбузинської селищної ради

 

Розпорядники бюджетних коштів

4.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів лімітних довідок про бюджетні асигнування.

У двотижневий термін з дня прийняття рішення ради про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади

Відділ  фінансів Арбузинської селищної ради

5.

Подання відділу фінансів селищної ради уточнених проєктів зведених кошторисів та інших бюджетних документів, передбачених п. 30 Порядку №228.

У термін, встановлений в лімітних довідках

Головні розпорядники бюджетних коштів

6.

Затвердження розпису бюджету Арбузинської селищної територіальної громади. Подання розпису до територіального органу Казначейства.

Не пізніше ніж через 30 днів після затвердження селищного бюджету

Відділ  фінансів Арбузинської селищної ради

7.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів витягів із розпису бюджету Арбузинської селищної територіальної громади.

Протягом 3-х робочих днів з дня затвердження розпису бюджету Арбузинської селищної територіальної громади

Відділ  фінансів Арбузинської селищної ради

8.

Подання територіальному органу Казначейства розподілу показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів відповідно до мережі.

Протягом трьох робочих днів після отримання витягу з розпису бюджету

Розпорядники бюджетних коштів, що мають власну мережу

9.

Затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, помісячних планів використання бюджетних коштів та планів використання бюджетних коштів. 

 Подання їх до територіального органу Казначейства.

Протягом 30-ти календарних днів після затвердження розпису селищного бюджету.

У 5-денний термін після затвердження

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів

10.

Подання проєктів паспортів бюджетних програм на погодження до відділу фінансів Арбузинської селищної ради.

 

Затвердження та погодження з відділом фінансів паспортів бюджетних програм.

Протягом 30-ти днів після набрання чинності рішенням про бюджет

Протягом 45-ти днів після набрання чинності рішенням про бюджет

Головні розпорядники бюджетних коштів,

Відділ  фінансів Арбузинської селищної ради

11.

Зведення планових показників бюджету Арбузинської селищної територіальної громади  та планів по мережі, штатах і контингентах бюджетних установ.

У термін, встановлений відділом фінансів Арбузинської  селищної ради

Відділ  фінансів Арбузинської селищної ради

12.

Перевірка правильності складання і затвердження кошторисів  та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з бюджету Арбузинської селищної територіальної громади.

У терміни згідно з затвердженим Планом перевірок.

Відділ  фінансів Арбузинської селищної ради

13.

Взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами. По спеціальному фонду – в межах відповідних фактичних надходжень.

 Протягом року

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів

14.

Подання заявок на виділення коштів до відділу фінансів Арбузинської селищної ради.

Протягом року

Головні розпорядники бюджетних коштів

15.

Підготовка розпоряджень про виділення коштів загального/спеціального фонду бюджету.

Протягом року

Відділ  фінансів Арбузинської селищної ради

16.

Внесення змін до рішення селищної ради про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади (з урахуванням вимог статті 78 Бюджетного кодексу України).

Протягом року

Відділ  фінансів Арбузинської селищної ради

17.

Внесення змін до розпису бюджету Арбузинської селищної територіальної громади на підставі внесених змін до бюджету Арбузинської селищної територіальної громади, доведення до головних розпорядників відповідних довідок.

Протягом року

Відділ  фінансів Арбузинської селищної ради

18.

Внесення змін до розпису бюджету Арбузинської селищної територіальної громади на підставі звернень головних розпорядників бюджетних коштів, доведення до головних розпорядників відповідних довідок.

Протягом року

Відділ  фінансів Арбузинської селищної ради

19.

Внесення змін до розподілу показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів відповідно до мережі та подання територіальну органу Казначейства.

Протягом 3- х робочих днів після отримання довідки про зміни

Розпорядники бюджетних коштів, що мають власну мережу

20.

Внесення змін до кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, помісячних планів використання бюджетних коштів та планів використання бюджетних коштів

Не пізніше останнього робочого дня місяця, в якому внесені відповідні зміни до розпису бюджету

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів

21.

Внесення змін до кошторисів в частині власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків у випадках, передбачених пунктом 49 Порядку № 228.

 Протягом року

Розпорядники бюджетних коштів

22.

Внесення змін до паспортів бюджетних програм

Протягом двох тижнів після внесення відповідних змін до розпису селищного бюджету або за необхідності уточнення показників

Головні розпорядники бюджетних коштів

23.

Оприлюднення:

- інформації про виконання бюджету Арбузинської селищної територіальної громади на офіційному сайті Арбузинської селищної ради;

  - паспортів бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до них).

 

Протягом року

 

 Протягом року

 

Відділ  фінансів Арбузинської селищної ради

 Головні розпорядники бюджетних коштів

 

лист про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік.pdf

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь