ПОРЯДОК підготовки та розгляду проектів регуляторних актів Арбузинською селищною радою

Дата: 19.01.2023 11:29
Кількість переглядів: 464

 

Додаток   

                                                                             до рішення XXІ позачергової сесії дев`ятого скликання  

 від 06.12.2022 року №8

 

ПОРЯДОК

підготовки  та розгляду проектів регуляторних актів

Арбузинською  селищною радою

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок підготовки  та розгляду проектів регуляторних актів Арбузинською  селищною радою (далі – Порядок) розроблений з метою реалізації повноважень селищної ради у здійсненні державної регуляторної політики, встановлення єдиного підходу до підготовки проектів та прийняття прозорих, ефективних та економічно доцільних регуляторних актів.

1.2. Порядок розроблений відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту» (зі змінами та доповненнями).

1.3. Порядок регулює процеси підготовки проектів регуляторних актів, прийняття регуляторних актів, офіційного оприлюднення прийнятих регуляторних актів, відстеження їх результативності, перегляду, оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності та звітування про здійснення державної регуляторної політики.

1.4. Відповідальною постійною комісією зі здійснення селищною радою державної регуляторної політики є постійна комісія з питань планування, бюджету, фінансів та регуляторної політики (далі - відповідальна комісія).

1.5. Відповідальна комісія є дорадчо-консультативним органом,  завданням якої є забезпечення реалізації державної регуляторної політики, надання висновків та приведення регуляторних актів, винесених на розгляд селищної ради у відповідність до вимог статей  4, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою запровадження демократичних принципів у сфері правового регулювання господарської діяльності.

1.6.  У цьому Положенні основні терміни застосовуються у такому значенні наведеному у Законі України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

2. Підготовка регуляторних актів

  1. Підготовка проектів регуляторних актів передбачає:
 • планування діяльності селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів;
 • розроблення проектів регуляторних актів;
 • підготовка аналізу регуляторного впливу;
 • оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу з метою одержання зауважень і пропозицій;
 • проведення обговорення проекту регуляторного акту;
 • розгляд та прийняття проектів регуляторних актів;
 • офіційне оприлюднення прийнятих регуляторних актів;
 • відстеження результативності регуляторних актів;
 • перегляд регуляторних актів.

 

3. Планування регуляторної діяльності

3.1. Планування діяльності Арбузинської селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється в рамках підготовки та затвердження планів роботи селищної ради у порядку, встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та регламентом ради, з урахуванням вимог частин третьої та четвертої статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3.2. План діяльності селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік затверджується до 15 грудня поточного року відповідним рішенням селищної ради та повинен містити вид проекту, назву,  обґрунтування необхідності його прийняття, строк виконання, розробника проекту регуляторного акта за формою згідно з додатком 1.

3.3. Проект плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів готує  відділ фінансів Арбузинської селищної ради за поданням розробників проектів регуляторних актів. Проект плану оприлюднюється з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.4. Розробники проектів регуляторних актів не пізніше 01 жовтня кожного року подають до відділу фінансів пропозиції до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів проектів регуляторних актів, які заплановано розробляти протягом наступного року, за формою згідно з додатком 2.

3.5. Відділ фінансів узагальнює подані пропозиції до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та на їх підставі готує проект рішення про затвердження плану діяльності селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік та передає його не пізніше 15 грудня до відповідальної депутатської комісії Арбузинської селищної ради.

3.5.1. Відповідальна депутатська комісія Арбузинської селищної ради забезпечує завчасне, не пізніше 15 грудня, подання на розгляд чергової сесії проекту плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік та проекту рішення про його затвердження.

3.6. Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються не пізніше як у десятиденний строк після їх  затвердження  на  офіційному  сайті  селищної ради  в  мережі Інтернет (в розділі «Регуляторні акти / План діяльності з підготовки регуляторних актів»).

3.7. Якщо розробник проекту регуляторного акта розробляє проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, то цей розробник повинен подати  відділу фінансів пропозиції щодо внесення відповідних змін до нього, за формою згідно з додатком 3. Пропозиція щодо внесених змін подається протягом 3 робочих днів з дня початку підготовки цього проекту.

3.8. У разі надходження пропозицій щодо внесення відповідних змін або доповнень до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів,  відділ фінансів готує проект рішення про внесення змін до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів. Проект рішення про внесення змін до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів передається відповідальній депутатській комісії Арбузинської селищної ради, яка забезпечує завчасне його подання на розгляд чергової сесії.

3.9. Зміни та доповнення до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів селищною радою щодо такого проекту затверджуються  рішенням селищної ради не пізніше дня оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій від громадськості. У разі порушення даного пункту оприлюднений проект регуляторного акту підлягає повторному оприлюдненню.

3.10. Затверджене рішення селищної ради про внесення змін та доповнень до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів селищною радою і підлягають оприлюдненню не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження у спосіб, передбачений п. 3.6 цього Положення.

 

4. Розроблення проектів регуляторних актів

4.1. Розробниками проектів регуляторних актів можуть бути депутати  селищної  ради,   структурні підрозділи  селищної ради, інші органи та їх посадові особи, громадяни, суб’єкти господарювання, їх об’єднання та наукові установи, а також консультативно-дорадчі органи, що створені при органах державної влади та органах місцевого самоврядування і представляють інтереси громадян та суб’єктів господарювання.

4.2. Розробники проектів регуляторних актів забезпечують викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта.

4.3. До кожного проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу (далі – АРВ). АРВ готується до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій.

4.4. Якщо проект регуляторного акта одночасно містить норми, що регулюють господарські відносини або адміністративні відносини між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, та норми, що регулюють інші суспільні відносини, а також індивідуально-конкретні приписи, то аналіз регуляторного впливу готується лише щодо норм, які регулюють господарські відносини або адміністративні відносини між регуляторними органами та суб’єктами господарювання.

4.5. АРВ готується за формою наведеною у додатку 4 до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій.

4.6. Розробник проекту регуляторного акта при підготовці аналізу регуляторного впливу повинен:

визначити та проаналізувати проблему, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінити важливість цієї проблеми;

обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання;

обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянути можливість внесення змін до них;

визначити очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснити розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта;

визначити цілі державного регулювання;

визначити та оцінити усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин;

аргументувати переваги обраного способу досягнення встановлених цілей;

описати механізми і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта;

обґрунтувати можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта;

обґрунтовано довести, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави;

обґрунтовано довести, що вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені;

оцінити можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги;

оцінити ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта;

обґрунтувати запропонований строк чинності регуляторного акта;

визначити показники результативності регуляторного акта;

визначити заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

4.7. Розробник регуляторного акту при визначенні проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, зазначає причини виникнення проблеми; обґрунтовує неможливість її розв'язання за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів; суб'єктів, на яких проблема справляє негативний вплив.

4.8. Розробник регуляторного акту при визначенні та оцінці усіх прийнятних альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання наводить не менше ніж два можливих способи; оцінку кожного із способів; причини відмови від застосування альтернативних способів розв'язання проблеми; аргументи щодо переваги обраного способу.

4.8. При описі механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідних заходів, розробник регуляторного акту  наводить способи розв’язання визначеної проблеми та організаційні заходи, які повинні здійснити Арбузинська селищна рада та її виконавчі органи,  для впровадження регуляторного акта.

4.9. Розробник регуляторного акту при обґрунтуванні можливості досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акта наводить оцінку впливу зовнішніх факторів на дію акта з визначенням та порівнянням позитивних і негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог акта; оцінку можливості впровадження та виконання вимог акта органами державної влади і органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами; характеристику механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта; а також зазначає періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта.

4.10.  Розробник регуляторного акту проводить оцінку виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги. Така оцінка проводиться шляхом здійснення розрахунку витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування та розрахунку витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (проводиться у разі, коли питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких впливає проблема, перевищує 10 відсотків).

4.10.  Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта здійснюється розробником регуляторного акту з урахуванням достатності цього строку для розв'язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання.

4.11. Розробник регуляторного акту зазначає прогнозні значення показників результативності регуляторного акта, які встановлюються протягом різних періодів після набрання чинності актом, обов'язковими з яких повинні бути:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта можуть бути виражені у кількісній формі. У разі неможливості обчислення розмірів тієї чи іншої вигоди або витрати наводиться текстовий опис результативності акта.

4.12. При визначенні заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта, розробник регуляторного акту зазначає строки проведення базового та повторного відстеження результативності акта; вид даних (статистичних, наукових досліджень або опитувань), які використовуватимуться для такого відстеження; групи осіб, що відбиратимуться для участі у відповідному опитуванні; наукові установи, що залучатимуться для відстеження.

4.13. Результати АРВ викладаються письмово згідно з додатком 4 і підписуються розробником проекту, а в разі, коли розробником проекту є регуляторний орган, інший орган, установа чи організація - керівником органу, установи чи організації.

4.14. АРВ здійснюється розробником відповідно до вимог встановлених Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004. № 308 (зі змінами та доповненнями), до кожного АРВ має додаватись:

- розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, викладаються згідно з додатком 5;

- бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва, викладаються згідно з додатком 6;

- тест малого підприємництва (М-Тест) – проводиться у випадку, коли питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких впливає проблема, перевищує 10%. М-Тест окрім безпосередньо розрахунків передбачає також проведення консультацій з представниками малого бізнесу для визначення впливу запропонованого регуляторного акта на ринок, викладаються згідно з додатком 7.

4.15. На основі АРВ розробник регуляторного акту готує повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта повинно містити:

стислий виклад змісту проекту;

поштову та електронну, за її наявності, адресу розробника проекту та інших органів, до яких відповідно до цього Закону або за ініціативою розробника надсилаються зауваження та пропозиції;

інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу (назва друкованого засобу масової інформації та/або адреса сторінки в мережі Інтернет, де опубліковано чи розміщено проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу, або інформація про інший спосіб оприлюднення, передбачений частиною п’ятою статті 13 цього Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»);

інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань;

інформацію про спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями зауважень та пропозицій.

4.16. Контроль за дотриманням вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” під час підготовки проектів регуляторних актів покладається на розробника проекту регуляторного акта.

4.17. Розробник подає проект регуляторного акту, підписаний АРВ та повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій, до відповідальної постійної комісії .

4.18. Відповідальна постійна комісія проводить перевірку поданого проекту регуляторного акту, АРВ та повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій. У разі виявлення порушень хоча б одного із принципів державної регуляторної політики або виявлення невідповідності підготовленого розробником АРВ вимогам чинного законодавства, зокрема Методиці проведення аналізу впливу регуляторного акта, проект регуляторного акта та АРВ повертається на доопрацювання розробнику проекту регуляторного акта.

4.19. Оприлюднення повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій, проекту регуляторного акта та АРВ здійснюється розробником регуляторного акта, шляхом опублікування повних текстів на офіційному сайті Арбузинської селищної ради.

4.20. Усі витрати, пов’язані з оприлюдненням документів, зазначених у п. 4.19, фінансуються за рахунок розробника проекту регуляторного акту, який оприлюднює ці документи.

4.21. Проект регуляторного акта разом із відповідним АРВ оприлюднюється не пізніше п’яти робочих днів з дня опублікування повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

4.22. Кожен проект регуляторного акта оприлюднюється разом із АРВ з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

4.23. Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного АРВ.

4.24. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного АРВ, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду розробником проекту регуляторного акта. За результатами розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

4.25. Протягом п’яти робочих днів після закінчення строку, протягом якого приймалися зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань,  розробник  проекту регуляторного акту складає узагальнену інформацію про кількість поданих зауважень та пропозицій, їх врахування або мотивоване відхилення та оприлюднює на офіційному сайті Арбузинської селищної ради у мережі Інтернет (із зазначенням інформації про врахування або мотивації відхилення).

4.26.  Після врахування або мотивованого відхилення отриманих зауважень та пропозицій, що надійшли протягом терміну обговорення, проект регуляторного акту перед їх внесенням на розгляд регуляторного органу  подаються на розгляд відповідальної постійної депутатської комісії.

4.27. Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта, який разом з цим проектом та підписаним АРВ подається до уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики.

4.28. На підставі АРВ, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії Арбузинської селищної ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту та пропозицій уповноваженого органу відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (додаток 8). Порядок та строки підготовки експертних висновків щодо регуляторного впливу внесених проектів регуляторних актів встановлюються регламентом Арбузинської селищної  рад.

Після отримання від уповноваженого органу пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики проект регуляторного акту виноситься постійною комісією на затвердження Арбузинської селищної ради.

4.28. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає про висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а також пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування.

 

5. Прийняття регуляторного акту.

5.1. Прийняття регуляторного акта здійснюється в порядку, встановленому Регламентом роботи селищної  ради. Розробник проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії селищної ради забезпечує подання необхідних матеріалів (копії проекту регуляторного акта, аналізу регуляторного впливу, оприлюдненого повідомлення, пропозиції уповноваженого органу, узагальненої інформації про кількість поданих зауважень та пропозицій, їх врахування або мотивоване відхилення).

5.2. Регуляторний акт не може бути прийнятий, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

- відсутній аналіз регуляторного впливу;

- проект регуляторного акта не був оприлюднений;

- проект регуляторного акта не був надісланий до уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики.

5.3. У разі виявлення будь-якої з цих обставин селищна  рада має право вжити передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушенням.

 

6. Офіційне оприлюднення прийнятих регуляторних актів.

6.1. Арбузинська селищна рада своїм рішенням визначає друкований засіб масової інформації, у якому офіційно оприлюднюються прийняті регуляторні акти.

6.2. Прийняті  селищною  радою регуляторні акти офіційно оприлюднюються у визначеному Арбузинською селищною радою друкованому засобі масової інформації  та на офіційному сайті Арбузинської селищної ради у мережі Інтернет, не пізніше 10-ти денного строку після їх прийняття та підписання.

6.3. Усі витрати, пов’язані з офіційним оприлюднення прийнятих регуляторних актів, фінансуються за рахунок розробника проекту регуляторного акту, який оприлюднює ці документи.

6.4. Прийняті регуляторні акти, які не були офіційно оприлюднені у визначеному Арбузинською селищною радою друкованому засобі масової інформації, вважаються нечинними та не підлягають виконанню фізичними і юридичними особами.

 

7. Відстеження результативності регуляторних актів та їх перегляд.

7.1. Відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих  селищною  радою, здійснюється розробником проекту регуляторного акта в порядку, встановленому ст. 10 Закону України «Про засади держаної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

7.2. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. Періодичність їх проведення та відповідальні за відстеження визначаються в самому регуляторному акті або в іншому акті Арбузинської селищної ради.

7.3. Відстеження результативності регуляторного акта включає:

- виконання заходів з відстеження результативності;

- підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності.

7.4. Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень.

7.5. Якщо  для  визначення  показників  результативності регуляторного     акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності може бути здійснене після набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

7.6.   Крім  базового  відстеження  результативності   регуляторного   акта розробником проводиться також повторне і періодичне відстеження результативності регуляторного акта.

7.7. Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання чинності більшості його положень, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цього акта або більшості  його  положень,  якщо в самому регуляторному акті не встановлений більш ранній термін.

7.8. Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на три   роки,   починаючи   від  дня   закінчення   заходів   щодо   повторного   відстеження результативності  цього акта, у тому числі  і у разі, коли дія регуляторного акта, прийнятого на певний термін, була продовжена після закінчення певного терміну.

7.9.   Повторне і періодичне відстеження результативності виконується на підставі Методики відстеження результативності регуляторного акта,   затвердженої  постановою  Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами і доповненнями), і є обов'язковою для використання розробниками проектів регуляторних актів.

7.10.  Якщо термін дії регуляторного акта, встановлений при його ухваленні,  менше року, періодичні відстеження його результативності не здійснюються, а повторне відстеження результативності здійснюється за три місяці до дня закінчення дії регуляторного акта, але не  пізніше,  ніж  за день  до  закінчення  дії регуляторного  акта.

7.11.  У  випадку  якщо продовжується дія регуляторного акта, прийнятого на термін менше року, періодичне  відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюється в терміни, передбачені вище.

7.12. Термін виконання заходів щодо відстеження результативності регуляторного акта не може бути більшим ніж 45 робочих днів.

7.13. Витрати на виконання заходів з відстеження результативності фінансуються за рахунок регуляторного органу, який забезпечує виконання цих заходів.

7.14.  Регуляторний орган, який прийняв відповідний акт, готує звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта та не пізніш як у десятиденний строк з дня підписання цього звіту оприлюднює його на офіційному сайті Арбузинської селищної ради у мережі Інтернет. Звіт про відстеження результативності оформлюється за формою наведеною у додатку 9 і підписується керівником регуляторного органу, що підготував цей звіт.

7.15.  Копії документів з відстеження результативності та звіт надаються  відповідальній коміії Арбузинської селищної ради для відстеження виконання законодавства щодо регуляторної діяльності.

7.16. План-графік здійснення заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів  готується кожним структурним підрозділом у відповідності до статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та оприлюднюється на офіційному  сайті  Арбузинської селищної ради  в  мережі  Інтернет (в розділі Регуляторна діяльність/Відстеження регуляторних актів).

 

8. Перегляд регуляторних актів

8.1.  Перегляд регуляторних актів здійснюється:

на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акта;

за ініціативою регуляторного органу, який прийняв відповідний регуляторний акт;

в інших випадках, передбачених Конституцією та іншими законодавчими актами України.

8.2. У разі наявності підстав, визначених у п 8.1., Арбузинська селищна рада, як регуляторний орган, який прийняв відповідний акт, може приймати рішення про зупинення дії регуляторного акта, про скасування чи про необхідність залишення цього регуляторного акта без змін або про необхідність його перегляду.

8.3. Перегляд регуляторних актів здійснюється в порядку затвердженому Арбузинською селищною радою.

 

9. Оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності.

9.1.Структурні підрозділи селищної ради подають  відділу фінансів до 1 лютого поточного року інформацію про здійснення ними державної регуляторної політики у попередньому році.

9.2. На підставі отриманих даних  відділ фінансів формує щорічний звіт про здійснення державної регуляторної політики Арбузинською селищною радою у попередньому році.

9.3. Арбузинська селищна рада розміщує на своїй офіційній інтернет-сторінці інформацію про здійснення регуляторної діяльності за попередній рік.

9.4.  Арбузинська селищна рада заслуховує   щорічний  звіт  селищного  голови  про здійснення  державної регуляторної політики виконавчими органами Арбузинської селищної ради. Щорічний звіт  селищного голови оприлюднюється шляхом його опублікування в офіційно визначених селищною радою друкованих засобах масової інформації та шляхом розміщення на офіційній веб-сторінці у мережі Інтернет.

9.5. Відповідна постійна комісія селищної ради готує і попередньо розглядає питання про звіт  селищного   голови   про   здійснення   державної  регуляторної  політики   в  частині, віднесеній законом до компетенції постійних комісій ради.

9.6.  Втрата чинності, скасування, внесення змін до чинних регуляторних актів ініціюється розробником регуляторного акту у випадку змін у діючому законодавстві, або у разі відсутності законних підстав для застосування в цілому або окремих положень регуляторного акту. Рішення про втрату чинності, скасування, внесення змін в діючі регуляторні акти приймається відповідним регуляторним органом.

 

 

   Секретар селищної ради                                                 Наталя  ФЕДОРОВА                 

 

Додаток 1

до Порядку підготовки  

та розгляду проектів регуляторних актів Арбузинською  селищною радою

 

 

 

 

ПЛАН

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Арбузинської селищної ради

на ______ рік

 

 

 

 

 

 

№ з/п

 

Визначення виду проекту регуляторно го акта

 

 

Назва проекту регуляторного акта

 

 

Цілі прийняття регуляторного акта

 

Строки підготовки проектів регулятор- них актів

Найменування органів та підрозділів, відповідальних  за розроблення проектів регуляторних актів

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь