Порядок складання і виконання розпису бюджету Арбузинської селищної територіальної громади

Дата: 24.03.2023 15:58
Кількість переглядів: 110

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом відділу фінансів

від 21 березня 2023 року № 8

 

 

Порядок

складання і виконання розпису бюджету Арбузинської селищної територіальної громади

 

  1. Цей Порядок визначає процедуру складання і виконання розпису бюджету громади.
  2. Розпис бюджету громади на відповідний рік (далі - розпис) має бути збалансованим та включати:

розпис доходів бюджету громади (далі - розпис доходів), що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів бюджету громади та  помісячний розпис доходів загального фонду бюджету громади;

розпис фінансування бюджету громади (далі - розпис фінансування), що поділяється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів бюджету громади за типом боргового зобов'язання та помісячний розпис фінансування загального фонду бюджету громади за типом боргового зобов'язання;

розпис асигнувань бюджету громади, що поділяється на річний розпис асигнувань загального та спеціального фондів бюджету громади та помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету громади;

річний розпис витрат спеціального фонду бюджету громади з розподілом за видами надходжень;

помісячний розпис спеціального фонду бюджету громади (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

  1. Річний розпис асигнувань бюджету громади - це розпис асигнувань загального і спеціального фондів бюджету громади на рік у розрізі головних розпорядників за програмною класифікацією видатків та кредитування й повною економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.
  2. Помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету громади - це розпис асигнувань загального фонду бюджету громади на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників за програмною класифікацією видатків та кредитування й скороченою економічною класифікацією видатків бюджету.

Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці (код 2110),  нарахування на оплату праці (код 2120), медикаменти та перев'язувальні матеріали (код 2220), продукти харчування (код 2230), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (код 2281), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (код 2282), соціальне забезпечення (код 2700). Решта економічних кодів видатків відображаються загальною сумою за технічним кодом 5000 "Інші видатки".

  1. Річний розпис витрат спеціального фонду бюджету громади з розподілом за видами надходжень - це річний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів), фінансування (за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування і кодами класифікації кредитування бюджету).

Помісячний розпис спеціального фонду бюджету громади (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) - це помісячний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, кодами скороченої економічної класифікації видатків бюджету, кодами класифікації кредитування бюджету та кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів), фінансування (за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування і кодами класифікації кредитування бюджету). Розпис складається без помісячного розподілу власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.

  1. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, затверджених селищною радою рішенням про бюджет громади на відповідний рік та затверджується керівником фінансового органу в місячний термін з дня прийняття цього рішення.

До затвердження розпису керівником фінансового органу затверджується тимчасовий розпис на відповідний період. Тимчасовий розпис на відповідний період складається відповідно до вимог, встановлених статтею 79 Бюджетного кодексу

  1. Складання розпису та внесення змін до нього здійснюється із  застосуванням системи електронного документообігу, системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі – СЕВ ОВВ) у відповідності до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронні довірчі послуги».

Під час складання розпису та внесення змін до нього паперовий документообіг застосовується у разі:

відсутності системи електронного документообігу, інтегрованої до СЕВ ОВВ, або спеціального веб-модуля системи взаємодії;

якщо документи, які застосовуються під час складання розпису чи внесення змін до нього, містять інформацію з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлено законом України.

Складання розпису та внесення змін до нього по бюджету Арбузинської селищної територіальної громади здійснюється із застосування ІАС «LOGICA».  Передача даних до Державної казначейської служби здійснюється через систему дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства – Казначейство»).

 

  1. Складання розпису
  1. Складання розпису починається зі складання розпису доходів та розпису фінансування.
  2. Розпис доходів складається головним спеціалістом відділу фінансів Арбузинської селищної ради, який відповідно до закріплених функцій і процедур забезпечує планування і прогнозування дохідної частини бюджету, за участю інших структурних підрозділів відділу фінансів та головних розпорядників.
  3. Розпис фінансування складається сектором видатків та бюджетних відносин відділу фінансів, з урахуванням обсягів надходжень та витрат бюджету, пов’язаних із зміною обсягу боргу, можливостей щодо обсягів і термінів залучення запозичень, а також потреб на покриття тимчасових касових розривів загального фонду бюджету громади та має бути збалансованим за місяцями.
  4. На основі складеного розпису доходів та фінансування сектор видатків та бюджетних відносин розраховує граничні помісячні обсяги асигнувань із загального фонду бюджету громади та визначає головним розпорядникам помісячні обсяги асигнувань загального фонду в розрізі бюджетних програм або в цілому по головному розпоряднику за бюджетними програмами.

Голові розпорядники за участю відповідальних виконавців бюджетних програм та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня складають зведені кошториси, зведені плани асигнувань загального фонду бюджету та зведені плани    спеціального фонду.

  1. Сектор видатків та бюджетних відносин зводить отримані від головних розпорядників матеріали щодо розподілу бюджетних призначень за економічною та програмною класифікацією видатків, перевіряє на відповідність рішенню про бюджет громади та вносить при необхідності корективи.
  2. Розпис бюджету громади має бути збалансованим за відповідними періодами року (повноваження на здійснення витрат бюджету у відповідному місяці мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний місяць), в тому числі шляхом використання інструментів фінансування бюджету (фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, зміни обсягів бюджетних коштів тощо).
  3. Відділ фінансів забезпечує внесення даних, що містяться в розписі   бюджету   громади до    ІАС «LOGICA», формує його та  подає розпис бюджету громади на паперових носіях на затвердження начальнику відділу фінансів  у одному  примірнику. Після затвердження розпису начальником відділу фінансів  в ІАС «LOGICA» активується функція «затвердження постійного плану».
  4. Затверджений розпис передається в сканованому (формат PDF) та електронному вигляді вивантажується до Державної казначейської служби через систему дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства – Казначейство»), примірник затвердженого розпису на паперових носіях залишається в   відділі фінансів для використання у роботі та постійного зберігання.
  5. Відділ фінансів протягом трьох робочих днів після затвердження розпису доводить головним розпорядникам витяг із розпису, що є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів.
  6. Кошториси за видатками бюджету громади, призначення за якими встановлюються рішенням селищної ради про бюджет громади на резервний фонд, обслуговування внутрішнього боргу та міжбюджетних трансфертах, не затверджуються.

Розпорядники повинні затвердити у кошторисах обсяг коштів для проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, оплату енергосервісу, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, у повному обсязі в розрахунку на рік з урахуванням коштів загального та спеціального фондів відповідно до вимог статті 51 Бюджетного кодексу України. До кошторисів додаються детальні розрахунки за КЕКВК 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" на підставі затверджених в установленому порядку лімітів.

  1. Відділ фінансів забезпечує подання у двомісячний термін до Міністерства фінансів України через ІАС «LOGICA» даних, що містяться в розписі бюджету громади. Розпис бюджету    громади на відповідний рік вивантажується до серверу ІАС «LOGICA» з відміткою «Планування».
  1. Унесення змін до розпису
  1. Унесення змін до розпису здійснюється у разі:
 • необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних  призначень    за  бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету;
 • прийняття нормативного акта про передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника, перерозподіл видатків з бюджету за бюджетними програмами, а також за бюджетною програмою збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків;
 • прийняття рішення про перерозподіл нерозподілених бюджетних асигнувань між головними розпорядниками;
 • прийняття рішення про зменшення бюджетних асигнувань головним розпорядникам у разі вчинення ними порушень бюджетного законодавства, визначених пунктами 24, 29 і 38 статті 116  Бюджетного кодексу України, на суму вчиненого порушення;
 • необхідності збільшення бюджетних асигнувань спеціального фонду бюджету  відповідно до положень пункту 3.11 цього Порядку;
 • необхідності внесення змін до розпису доходів, до розпису фінансування;                   
 • унесення  змін до рішення про бюджет громади.
  1. Унесення змін до розпису за загальним і спеціальним фондом бюджету громади передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів, планів асигнувань у порядку, встановленому для затвердження цих документів.
  2.  Головний розпорядник подає до відділу фінансів пропозиції щодо змін до розпису, шляхом заповнення показників, які стосуються цих змін.
  1. Разом з пропозиціями щодо змін до розпису головний розпорядник подає до відділу фінансів потрібну для здійснення аналізу пропозицій інформацію, яка містить, зокрема:
 • обґрунтування необхідності змін до розпису, в тому числі з урахуванням результатів моніторингу виконання бюджетних програм, який здійснюється головними розпорядниками відповідно до вимог наказів Міністерства фінансів України від 10.12.2010 року № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми» та від 17.05.2011 № 608 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм»;
 • розрахунки показників, включених до пропозицій щодо змін до розпису, із зазначенням факторів, що на них впливають;
 • інформацію про виділені бюджетні асигнування за відповідними бюджетними програмами;
 • інформацію про вплив змін, що пропонуються, на напрями використання бюджетних коштів та результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми.
  1. Головний розпорядник забезпечує повноту і достовірність даних, що містяться у поданих відділу фінансів пропозиціях щодо змін до розпису та інформацію, що подається разом з ними.

У разі подання головним розпорядником пропозицій щодо змін до розпису, складених з порушенням вимог цього Порядку, відділ фінансів повідомляє відповідному головному розпоряднику про необхідність доопрацювання таких пропозицій. Доопрацьовані пропозиції щодо змін до розпису головний розпорядник подає до відділу фінансів, відповідно до пункту 3.3 цього Порядку.

  1. Сектор видатків та бюджетних відносин за обґрунтованим   поданням головних розпорядників або на підставі нормативних актів подають перевірені, погоджені та завізовані пропозиції про внесення змін до розпису на затвердження начальнику відділу фінансів. При цьому до довідки необхідно додати обґрунтовані пропозиції головного розпорядника щодо доцільності внесення змін, а також інформацію про виділені асигнування за відповідними бюджетними програмами згідно зі звітністю Державної казначейської служби.
  2. Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:
  • бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загального обсягу показників загального фонду бюджету громади на місяць, якого стосуються такі зміни;
 • не змінювати загального обсягу показників загального або спеціального фонду бюджету громади на рік, за винятком внесення змін до рішення селищної ради про бюджет громади;
 • враховувати фактично виділені асигнування за попередній період (при внесенні змін до розпису асигнувань та розпису кредитування), фактичні   надходження коштів за період з початку року;
 • проводитися переважно за відсутності зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, на момент внесення змін до розпису асигнувань, кредиторської заборгованості за тим кодом економічної класифікації видатків   бюджету та  класифікації кредитування бюджету, за яким передбачається зменшення асигнувань;
 • відповідати вимогам рішення про бюджет громади та інших нормативно- правових актів;
 • вноситися на поточний та наступні періоди (крім випадків, передбачених чинним законодавством).
  1. Довідка про внесення змін до розпису затверджується в одному примірнику.

За п’ять робочих днів до закінчення місяця (звітного періоду) зміни до розпису не вносяться, за винятком випадків, коли зміни вносяться за наявності доручення начальника фінансового управління.

Оригінал довідки про внесення змін до розпису в сканованому (формат PDF) та електронному вигляді (формат DBF, файл RZV) вивантажується до Державної казначейської служби через систему дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства – Казначейство»).

Оригінал довідки про внесення змін до розпису бюджету зберігається у відділі фінансів. Копія довідки надсилається головному розпоряднику.

Відділ фінансів надсилає органу Казначейства зміни до розпису на електронних носіях для звірки за відповідний період (тиждень, місяць) в останній робочий день тижня та місяця.

Також, зміни до розпису бюджету громади відділом фінансів органів вивантажуються до

Міністерства фінансів України через ІАС «LOGICA» до 10:00 другого робочого дня, що настає за днем затвердження змін до розпису;

  1. Зміни до розпису оформлюються таким чином:
  • погоджуються зі спеціалістами відповідного структурного підрозділу;
  • затверджуються начальником відділу фінансів або у разі його відсутності особою, яка його замінює;
  • реєструються за номером та датою;
  • доводяться органу Казначейства в системі дистанційного обслуговування

«Клієнт Казначейства – Казначейство».

У випадку необхідності анулювання довідки про внесення змін до розпису у зв’язку з допущенням технічної помилки відповідний структурний підрозділ відділу фінансів у дводенний строк після повернення довідки  від   Державної казначейської служби готує доповідну записку на ім’я начальника     відділу фінансів. Після узгодження анулювання довідки з начальником відділу   довідка   видаляється   з   реєстру   та    бази    даних ІАС «LOGICA».

У разі виникнення необхідності внесення змін до вже затверджених та взятих на облік Державною казначейською службою довідок у зв’язку з допущеними технічними помилками затверджується нова довідка, де вказуються реквізити тієї довідки, у якій були допущені технічні помилки.

Головні розпорядники протягом трьох робочих днів після внесення змін відділом фінансів, подають Державній казначейській службі реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів,      зведених  планів  асигнувань зального фонду бюджету,  зведених планів спеціального фонду бюджету (за  винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів, а головні розпорядники, в мережі яких є установи охорони здоров’я, а також заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, - змінені зведені плани використання бюджетних коштів та зведені помісячні плани використання бюджетних коштів. Головні розпорядники доводять відповідні зміни до розпорядників нижчого рівня та одержувачів коштів, які, в свою чергу, вносять зміни до кошторису та плану асигнувань загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі розпорядників нижчого рівня та   помісячного плану використання бюджетних коштів.

  1. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету, якщо Бюджетним кодексом України або рішенням про місцевий бюджет не встановлено інше.

Протягом бюджетного періоду розпорядники вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки про підтвердження надходжень до спеціального фонду бюджету громади, а саме на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в органах Державної казначейської служби, та довідки про внесення змін до кошторису, затвердженої керівником установи, який затвердив кошторис, без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Розпорядники нижчого рівня протягом року подають розпорядникам вищого рівня завірені органом Державної казначейської служби копії довідок про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки установи, що відкриті у відповідному органі Державної казначейської служби за власними надходженнями. Розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням. У разі, коли фактичний обсяг власних надходжень бюджетних установ з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов'язані за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису зі зведенням показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники упорядковують бюджетні зобов'язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін. Органи Державної казначейської служби ведуть окремий облік таких змін, проводять видатки з урахуванням внесених змін без внесення змін до розпису та відображають у звітності про виконання бюджету планові показники за спеціальним фондом з урахуванням внесених змін до кошторисів.

Унесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється у разі, коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли на відповідну мету, з урахуванням залишку коштів на початок року перевищує передбачену розписом на відповідний період, відділ фінансів за поданням головних розпорядників збільшує планові показники за спеціальним фондом (за винятком власних надходжень бюджетних установ) шляхом внесення змін до розпису.

За наявності на рахунку головного розпорядника залишків бюджетних коштів на початок року, які можуть бути використані для здійснення видатків, передбачених розписом на поточний рік, та у разі, коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли до цього фонду на відповідну мету, не перевищує передбаченої розписом на відповідний період, зміни до розпису не вносяться.

У разі перевищення показників розпису спеціального фонду за окремим видом надходжень в межах загального обсягу надходжень, які надійшли на відповідну мету, зміни до розпису не вносяться.

 

  1. Скорочення видатків загального фонду бюджету громади
  1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду бюджету громади виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень з урахуванням граничного обсягу дефіциту (профіциту), затвердженого рішенням про бюджет громади, начальник відділу фінансів приймає рішення по внесенню змін до розпису бюджету громади за загальним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат бюджету громади з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту (профіциту) бюджету.
  2. Головний спеціаліст відділу фінансів, який відповідно до закріплених функцій і процедур забезпечує планування і прогнозування дохідної частини бюджету,  розраховує  уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загального фонду не пізніше 15 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося недоотримання доходів, розробляє пропозиції щодо внесення відповідних змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету громади та подає на розгляд начальнику відділу фінансів.
  3. На підставі наданої інформації начальник відділу фінансів приймає рішення про внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету громади.
  4. Розпорядники бюджетних коштів приводять бюджетні зобов’язання у відповідність із бюджетними асигнуваннями з урахуванням змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету громади.
  1. Виконання та звітність
  1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку
  2. Зведення, складання та надання звітності про виконання бюджету громади здійснюється Державною казначейської службою:
 •  щодо доходів - ураховуючи розпис доходів наростаючим підсумком з початку року;
 • щодо   фінансування -  враховуючи розпис фінансування наростаючим підсумком з початку року;
 • щодо видатків - ураховуючи розпис асигнувань наростаючим підсумком з   початку року.
  1. У звіті про виконання бюджету громади за спеціальним фондом відображаються планові показники, враховані при затвердженні рішення про бюджет громади, та уточнені планові показники з урахуванням змін, внесених розпорядниками коштів до кошторисів.

Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом бюджету громади складається за бюджетними програмами головних розпорядників у розрізі джерел надходжень, ураховуючи розпис витрат спеціального фонду бюджету громади з розподілом за видами надходжень (підгрупами власних надходжень бюджетних установ та надходжень спеціального фонду).

 

 

 

В.о. начальника відділу фінансів                                              Світлана ЗАДОРОЖНЮК

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь