ІНСТРУКЦІЯ з підготовки бюджетних запитів

Дата: 14.09.2023 14:44
Кількість переглядів: 113

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом відділу  фінансів Арбузинської селищної ради

                      від 08.09.2023 № 20

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

з підготовки бюджетних запитів

Інструкція з підготовки бюджетних запитів розроблена на виконання статті 75 Бюджетного кодексу України та керуючись наказами Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами) та від 06.06.2012 року  № 687 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів» (із змінами), з метою запровадження організаційних, фінансових та інших обмежень, яких зобов’язані дотримуватися розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів, для забезпечення єдиного підходу до всіх розпорядників бюджетних коштів при формуванні показників проекту  бюджету селищної територіальної громади. 

І. Загальні положення

1.1. Головні розпорядники бюджетних коштів організовують та забезпечують складання бюджетних запитів з урахуванням галузевих особливостей і подають їх до  відділу фінансів Арбузинської селищної ради в паперовому та електронному вигляді за формами, затвердженими цією інструкцією, що додаються.

1.2. Бюджетний запит складається з використанням автоматизованої системи ведення бюджету ОТГ (далі – АІС «Місцеві бюджети») за такими формами:

Бюджетний запит на 20 – 20    роки, Форма БЗ-1 (загальна) (далі – Форма БЗ-1) (додаток 1);

Бюджетний запит на 20 – 20    роки, Форма БЗ-2 (індивідуальна) (далі – Форма БЗ-2) (додаток 2).

Бюджетний запит на 20 – 20    роки, Форма БЗ-3 (додаткова) (далі – Форма БЗ-3) (додаток 3).

Форми БЗ-1 та БЗ-2 є обов’язковими для заповнення і подання.

 

 1.3. Форми бюджетного запиту складаються послідовно, тобто Форма БЗ-2 заповнюється на підставі показників Форми БЗ-1, і лише після їх заповнення, у разі потреби, заповнюється Форма БЗ-3.

1.4. Одиниця виміру грошових показників – гривні з округленням до цілої (без копійок).

1.5. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у т.ч. граничних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду  бюджету селищної територіальної громади на плановий бюджетний період (далі – граничні обсяги) та інших обмежень, які  доводяться  відділом фінансів  до головних розпорядників коштів.

  1.6. Граничні обсяги та індикативні прогнозні показники розраховуються на основі: 

 • основних напрямів та завдань бюджетної політики на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди; 
 • показників Міністерства фінансів України до проекту бюджету на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Розрахунок граничних обсягів та індикативних прогнозних показників здійснюється з урахуванням: 

 • прогнозних обсягів доходів; 
 • граничного (прогнозного) обсягу дефіциту (профіциту)  бюджету селищної  територіальної громади; 
 • розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення; 
 • розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами) (далі - Єдина тарифна сітка), та іншими галузевими нормативними документами; 
 • прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг; 
 • необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер; 
 • необхідності оптимізації витрат головних розпорядників коштів, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.
  1. Граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на плановий рік та індикативні прогнозні показники обсягів видатків загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди доводяться до головних розпорядників бюджетних коштів загальними сумами, що дає можливість головним розпорядникам здійснити розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами з урахуванням пріоритетних напрямів своєї діяльності.  
  2. Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника коштів звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування  бюджету селищної територіальної громади, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди. 

У разі якщо бюджетна програма (напрямок використання коштів) не передбачається на плановий бюджетний період: показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком; 

Показники за бюджетною програмою (напрямком використання коштів) попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі якщо бюджетна програма (напрям використання коштів) у поточному бюджетному періоді не передбачений – зазначаються окремим рядком.

1.9. Для аналізу показників та заповнення форм бюджетного запиту використовуються:

 • дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого управлінню Державної казначейської служби України у Миколаївській області, з урахуванням капітальних видатків – для зазначення показників за попередній бюджетний період;
 • показники, які затверджені на поточний рік з урахуванням внесених змін і капітальних видатків (рішення селищної ради про внесення змін до  бюджету селищної територіальної громади  станом на останню звітну дату, розпис бюджету, довідки про внесення змін до розпису/кошторису) – для зазначення показників за поточний бюджетний період;
 • показники видатків та/або надання кредитів, розраховані відповідно до положень розділу ІІ цієї Інструкції, - для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

1.10. Відділ фінансів встановлює строки подання бюджетних запитів та інформації, що подається разом з ними.

З метою проведення всебічного аналізу разом із бюджетними запитами головними розпорядниками та одержувачами коштів до відділу фінансів в паперовому вигляді подаються детальні розрахунки за формами, доведеними відділом фінансів, та обґрунтування витрат, що плануються здійснюватись за кожним із напрямків використання коштів, а також підтвердні документи (регламенти проведення заходів, дозвільну документацію щодо будівництва, проектно-кошторисну документацію, перелік обладнання та інвентарю тощо).

З метою забезпечення єдиного для всіх розпорядників коштів підходу при формуванні показників проекту бюджету селищної територіальної громади на плановий рік головними розпорядниками коштів надається інформація у відповідності до напрямків використання коштів передбачених Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 №333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» (зі змінами) (далі – Інструкція №333). Слід зазначати правильну назву того чи іншого напрямку згідно Інструкції №333.

  1.  У разі якщо головний розпорядник у межах доведеного відділом  фінансів  граничного обсягу та індикативних прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки та/або надання кредитів загального фонду  бюджету за одними бюджетними програмами (за одними напрямами використання коштів) та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації головним розпорядником відповідних бюджетних програм (напрямків) у запропонованих ним обсягах.
  2.  У разі запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати працівників бюджетних установ, розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС, коефіцієнтів при визначенні видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, індексу споживчих цін головні розпорядники коштів протягом 10 днів подають до відділу  фінансів уточнені бюджетні запити за всіма формами із детальними розрахунками та обґрунтуванням витрат, що плануються здійснюватись за кожним із напрямків використання коштів розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів коштів.
  3.  Якщо бюджетний запит передбачає надання державної допомоги суб’єктам господарювання за рахунок бюджету у будь-якій формі, додавати до бюджетного запиту копію рішення Антимонопольного комітету України, прийнятого за результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу або справи про державну допомогу відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», або письмово повідомляти про їх звільнення від обов’язку повідомлення про нову державну допомогу з посиланням на положення зазначеного Закону та нормативно-правові акти, якими встановлені відповідні умови для звільнення. 
  1.  При плануванні видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт будівель та споруд у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, в бюджетному запиті планувати видатки на сертифікацію енергетичної ефективності відповідно до статті 7 Закону України «Про енергетичну ефективність».
  2.  Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до  відділу фінансів бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту  бюджету  та прогнозу  бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, у терміни та порядку встановлені відділом фінансів. 

Головний розпорядник несе відповідальність за своєчасність подання, достовірність обсягів бюджетних коштів, зміст та повноту інформації бюджетного запиту.

Кожна форма бюджетного запиту підписується розпорядником бюджетних коштів (керівник установи та керівник фінансової служби (головний бухгалтер) окремо.

  1.  Відділ фінансів здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті діяльності головного розпорядника коштів, пріоритетності визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимогам цієї Інструкції. 
  2.  З метою усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників проекту бюджету відділ фінансів селищної ради  проводить погоджувальні наради з головними розпорядниками.
  3.  На основі аналізу результатів погоджувальних нарад начальник відділу фінансів відповідно до норм, передбачених статтею 75 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту  бюджету селищної територіальної громади. 
  4.  Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують уточнення бюджетних запитів з урахуванням доопрацювання проекту бюджету для подання до відділу фінансів у триденний строк.
  5.  У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту, складеного з порушенням вимог цієї Інструкції, відділ фінансів може повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог.

Якщо головний розпорядник коштів у своєму бюджетному запиті подає розподіл граничного обсягу загальних видатків, структура якого не забезпечує мінімально необхідний рівень для функціонування підвідомчих установ, проведення заходів на виконання програм (наприклад, більшість коштів планується направити на оплату праці, а на утримання установи та оплату комунальних послуг і енергоносіїв тощо – в недостатніх обсягах), відділ  фінансів має право повернути такий бюджетний запит для доопрацювання. 

  1.  У разі надання в бюджетних запитах необґрунтованої інформації або з порушенням вимог Бюджетного кодексу України та цієї Інструкції, такі видатки можуть бути не включені до проекту бюджету селищної територіальної громади на плановий рік та прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.
  2.  У разі несвоєчасного подання бюджетного запиту на плановий рік, що є бюджетним правопорушенням  відділ фінансів, керуючись статтями 111 та 116-118 Бюджетного кодексу України та наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2010 № 1370 «Про затвердження Порядку складання Протоколу про порушення бюджетного законодавства та форми  Протоколу про порушення бюджетного законодавства» (із змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.11.2010 за № 1201/18496, має право скласти протокол про порушення бюджетного законодавства (зупинення операцій з бюджетними коштами) і застосовувати до головного розпорядника відповідні заходи впливу відповідно до чинного законодавства.

II. Розрахунок видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

2.1. Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу за бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності), а також таких принципів:

 • пріоритетності, який передбачає спрямування видатків або надання кредитів за бюджетною програмою із урахуванням цілей та завдань, визначених програмними (стратегічними) документами, та реальних можливостей  бюджету;
 • жорсткої економії бюджетних коштів, який передбачає вжиття заходів для планомірної мінімізації витрат усіх видів ресурсів з одночасним забезпеченням належного виконання завдань бюджетної програми;
 • обґрунтованості витрат, який передбачає детальні розрахунки та повинен відповідати вимогам жорсткого режиму економії коштів, в межах коду економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

До кількісних факторів належать штатна чисельність працівників, чисельність дітей та учнів, інвалідів, пенсіонерів, кількість бюджетних установ, обладнання, обсяг виробленої продукції (наданих послуг) тощо.

До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

Окремі фактори, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, щороку доводяться головним розпорядникам відділом фінансів, решта - визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

2.2. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням, зокрема:

 • нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній галузі (сфері діяльності);
 • зобов’язань, передбачених договорами (контрактами);
 • норм і нормативів;
 • періодичності виконання окремих бюджетних/селищних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних/селищних програм;
 • результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Мінфіном, та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;
 • необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;
 • необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо;
 • цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми.
  1. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною бюджетною програмою/підпрограмою (за кожним напрямком використання коштів) як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету. 

Обсяг видатків або надання кредитів за бюджетною програмою/напрямком використання коштів (кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету. 

  1. Обсяг надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів, з урахуванням положень договорів (контрактів), включаючи договори про позики від міжнародних фінансових організацій,  договори між головним розпорядником та позичальником тощо, та необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами (договорами). 
  2. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують включення до бюджетних запитів показників за бюджетними програмами/підпрограмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, у разі їх схвалення або відбору у встановленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних проектів та обсягів довгострокових зобов'язань за енергосервісом на відповідні бюджетні періоди.
  3. Обсяг капітальних видатків визначається, ураховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів. З метою раціонального та ефективного використання бюджетних коштів, перш за все, необхідно передбачити кошти на об’єкти із високим ступенем готовності (не менше 80 відсотків).
  4. За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального фонду за усіма бюджетними програмами/підпрограмами (напрямами використання бюджетних коштів) на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом та індикативними прогнозними показниками. 

У разі якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду перевищує граничний обсяг та індикативні прогнозні показники, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) включаються у Форму БЗ-3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

  1. Обсяг видатків та/або надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду бюджету. 
  2. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 (із змінами). 

Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах.

 

ІІІ. Порядок заповнення Форми БЗ- 1

3.1. Форма БЗ-1 призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника коштів і розподілу граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетним програмами. 

3.2. Форма БЗ-1 передбачає: чітке формулювання основної мети діяльності головного розпорядника; розподіл граничного обсягу на плановий рік та складання прогнозних показників на наступні за плановим два роки в розрізі бюджетних програм (підпрограм) та відповідальних виконавців.

3.3. У пункті 2 зазначається мета діяльності (місія) головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній галузі (сфері діяльності) та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:

чітке формулювання та лаконічне викладення;

охоплення всіх  галузей (сфер діяльності) діяльності головного розпорядника;

спрямованість на досягнення певного результату.       

3.4. У пунктах 3 та 4  зазначаються граничні обсяги видатків загального фонду та спеціального фонду за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

у графах 1-4 зазначаються код та найменування бюджетної програми, відповідальний виконавець бюджетної програми та код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету;

у графі 5 (звіт) - касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 (затверджено) - бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 7-9 (проект, прогноз) - розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників бюджетної програми.

IV. Порядок заповнення Форми БЗ- 2

4.1. Форма БЗ-2 призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною бюджетною програмою.

4.2. При заповненні Форми БЗ-2:

доходи та фінансування спеціального фонду наводяться відповідно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання;

повернення кредитів до спеціального фонду - за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету у розрізі кодів класифікації кредитування бюджету: 4120, 4220;

 видатки - за кодами економічної класифікації видатків бюджету: 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2281, 2282, 2400, 2610, 2620, 2630, 2700, 2800, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3210, 3220, 3230, 3240, 9000;

надання кредитів з бюджету - за кодами класифікації кредитування бюджету: 4110, 4210.

При цьому за однією бюджетною програмою передбачаються або тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, або тільки надання кредитів з подальшою їх деталізацією за класифікацією кредитування бюджету.

4.3. У пунктах 1 і 2 зазначаються відповідно код відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету та найменування головного розпорядника, відповідального виконавця.

4.4. У пункті 3 зазначаються код та найменування бюджетної програми.

4.5. У пункті 4 зазначаються мета та строки її реалізації, завдання та нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми:

Мета та завдання бюджетної програми визначаються відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (зі змінами).

4.6. У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми.

Інформація, що наводиться у пункті 5 цієї форми, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пунктах 3 і 4 Форми БЗ-1.

Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:

1) власні надходження бюджетних установ:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код класифікації доходів бюджету 25010100);

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код класифікації доходів бюджету 25010200);

 плата за оренду майна бюджетних установ (код класифікації доходів бюджету 25010300);

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації доходів бюджету 25010400);

благодійні внески, гранти та дарунки (код класифікації доходів бюджету 25020100);

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код класифікації доходів бюджету 25020200);

кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право (код класифікації доходів бюджету 25020300);

 кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки (код класифікації доходів бюджету 25020400).

Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави, про яку обов’язково робиться посилання при заповненні пункту 13. При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;

 1.  інші доходи спеціального фонду, визначені законами про Державний бюджет України на попередній та поточний бюджетні періоди і які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;
 2.  кошти, залучені державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 401201);
 3.  повернення кредитів до бюджету, які відображаються зі знаком «-» (у розрізі класифікації кредитування бюджету).

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок «ВСЬОГО») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень та різниці між залишками бюджетних коштів на початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200).

  1. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 6.1) або надання кредитів (підпункт 6.2) на плановий бюджетний період та видатки (підпункт 6.3) або надання кредитів (підпункт 6.4) на наступні за плановим два бюджетні періоди за економічною класифікацією видатків бюджету або класифікацією кредитування бюджету.

Показники у рядку «ВСЬОГО»  підпунктів  6.1 та 6.2 повинні дорівнювати відповідним показникам пунктів 2 і 3 Форми БЗ-1 для відповідної бюджетної програми та  підпункту 5.1 Форми БЗ-2.

Показники у рядку «ВСЬОГО»  підпунктів  6.3 та 6.4 повинні дорівнювати відповідним показникам пунктів 2 і 3 Форми БЗ-1 для відповідної бюджетної програми та  підпункту 5.2 Форми БЗ-2.

  1. У пункті 7 зазначаються напрями використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми.

Показники у рядку «ВСЬОГО» підпункту 7.1 повинні дорівнювати відповідним показникам пунктів 2 і 3 Форми БЗ-1 для відповідної бюджетної програми та  підпункту 5.1 Форми БЗ-2.

У підпункті 7.2 зазначаються видатки або надання кредитів у наступних за плановим двох бюджетних періодах в розрізі напрямів використання коштів:

Показники у рядку «ВСЬОГО» підпункту 7.2 повинні дорівнювати відповідним показникам пунктів 2 і 3 Форми БЗ-1 для відповідної бюджетної програми та  підпункту 5.2 Форми БЗ-2.

Напрями використання бюджетних коштів визначаються відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368.

При визначені напрямів використання бюджетних коштів та розподілі видатків за кодами економічної класифікації видатків бюджету необхідно враховувати, що економічна класифікація видатків бюджету впорядковує витрати за економічними характеристиками операцій, а напрями використання бюджетних коштів передбачають конкретні дії (заходи), спрямовані на досягнення певного результату, і можуть містити декілька таких операцій.

З метою забезпечення порівнянності показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди із показниками поточного бюджетного періоду у пункті 7 Форми БЗ-2 перелік напрямів використання бюджетних коштів визначається відповідно до переліку, що використовувався головним розпорядником при підготовці бюджетних запитів на плановий бюджетний період.

Для нових бюджетних програм напрями використання бюджетних коштів визначаються головним розпорядником самостійно.

Напрями використання бюджетних коштів за спеціальним фондом повинні узгоджуватися з напрямами використання бюджетних коштів за загальним фондом.

4.9. У пункті 8 наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Результативні показники бюджетної програми визначаються з дотриманням Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за № 1353/18648.

Кількість результативних показників за кожним напрямом, як правило, не повинна перевищувати чотирьох.

4.10. У пункті 9 наводиться структура видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

В останньому рядку пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

4.11. У пункті 10 наводиться чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, в розрізі переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами.

Кількість штатних одиниць та фактично зайнятих посад, які утримуються за рахунок видатків загального фонду або спеціального фонду, наводиться окремо. У разі якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну заробітну плату за рахунок загального фонду, отримують додаткову заробітну плату зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку «штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді», у графах 5, 6, 9, 10, 12, 14 і 16.

Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпунктах 6.1, 6.3 та пункті 9.

4.12. У пункті 11 наводяться державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у плановому (підпункт 11.1) та наступних за плановим двох бюджетних періодах (підпункт 11.2).

4.13. У пункті 12 надається перелік об’єктів, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку, з зазначенням найменування, строків реалізації та загальної вартості об’єкта.

4.14. У пункті 13 наводиться аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у попередньому і поточному бюджетних періодах, очікувані результати у плановому бюджетному періоді, обґрунтування необхідності передбачення витрат на наступні бюджетні періоди.

4.15. У пункті 14 зазначається кредиторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період (підпункт 14.1), а також можлива кредиторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду(підпункт 14.2) та дебіторська заборгованість (підпункт 14.3).

Наведена інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди по загальному фонду в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з приведення своїх зобов’язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період.

4.16. У пункті 15 наводяться: основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди; основні підходи до розрахунку інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету; нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету, та визначено напрями їх використання; пояснення джерел утворення надходжень спеціального фонду та основні напрями їх використання; аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді; показники, які характеризують обсяг видатків або надання кредитів спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, - порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період).

4.17. Інформація, наведена у Формі БЗ-2, використовується для формування паспорта бюджетної програми відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368.

 

V. Порядок заповнення Форми БЗ- 3

5.1. Лише після заповнення Форми БЗ-1 і Форми БЗ-2 у разі наявності пропозицій про збільшення Граничного обсягу на плановий рік може бути заповнена Форма БЗ-3, в якій потрібно обґрунтувати запропоноване збільшення видатків / надання кредитів (запити на збільшення видатків / надання кредитів можливі лише за бюджетними програмами, що згідно з нормативними актами визначені пріоритетними). Тобто Форма БЗ-3 формується тільки по тих бюджетних програмах, які згідно з положеннями нормативно - правових актів не забезпечені Граничним обсягом на плановий рік і є пріоритетними.

Зазначені пропозиції будуть розглядатися відділом фінансів у ході доопрацювання проекту бюджету на плановий рік у разі, якщо виникне реальна можливість збільшення прогнозу обсягів ресурсів бюджету.

При цьому, зменшення головним розпорядником порівняно з поточним роком обсягів видатків / надання кредитів за бюджетними програмами у зв’язку з перерозподілом, здійсненим під час розподілу обсягу видатків / надання кредитів з метою збільшення інших видатків/ надання кредитів, не є підставою для формування додаткової потреби у фінансуванні (пропозицій щодо збільшення граничного обсягу) за такими бюджетними програми.

5.2. У підпункті 4  зазначаються лише бюджетні програми, по яких є додаткова потреба (+) до обсягу на відповідний рік.

При цьому, за кожною програмою суми наводяться в розрізі економічної класифікації видатків / класифікації кредитування.

У гр. 7 обґрунтовується необхідність додаткових коштів на плановий рік та два наступні періоди у розрізі економічної класифікації видатків / класифікації кредитування (з обов’язковим посиланням на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти).

При цьому обґрунтування має охоплювати:

 • обґрунтування, чому неможливо забезпечити виконання бюджетних програм у межах обсягу видатків / надання кредитів загального фонду на плановий рік;
 • аналіз впливу виділення додаткових коштів на виконання бюджетних програм у плановому році з наведенням пояснень щодо впливу на результативні показники продукту та ефективності, та наступних за плановим двох роках з наведенням конкретних очікуваних результатів.

У цьому пункті слід обов’язково проаналізувати додаткові запити порівняно з відповідними видатками / обсягами надання кредитів за минулий та поточний роки (у разі, якщо такі були).

  1. Визначається вплив у разі виділення цих коштів на виконання бюджетних програм у плановому році, у тому числі в розрізі результативних показників. 

При заповненні таблиці змін результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми в розрізі завдань, необхідно показати, як зміняться результативні показники затрат, продукту, ефективності та якості у разі виділення додаткових коштів у плановому році. 

  1. Зазначаються наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у плановому році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної/селищної програми.

 

 

 

В.о. начальника відділу фінансів                                   Світлана ЗАДОРОЖНЮК

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь