ДО УВАГИ ГРОМАДЯН 2007 РОКУ НАРОДЖЕННЯ!!!

Дата: 24.10.2023 09:36
Кількість переглядів: 150

 

Незабаром розпочнеться приписка громадян України до призовних комісій!!!!

Відповідно до статті 14 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» в першому відділі Первомайського РТЦК та СП Миколаївської області розпочалися підготовчі заходи щодо приписки громадян України до призовної дільниці.

1. Мета та основні поняття приписки громадян України до призовних дільниць

Приписка до призовних дільниць проводиться з метою взяття громадян на військовий облік, визначення їх кількості, ступеня придатності до військової служби, встановлення рівня освітньої підготовки, здобутої спеціальності і рівня фізичної підготовки. Крім того, у період приписки допризовників вивчаються їх ділові, індивідуально-психологічні та моральні якості.

Оповіщення про явку громадян на приписку проводиться за розпорядженнями керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Строки явки до призовних дільниць для проходження приписки установлюються районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки в повістках, вручення яких проводиться через відповідні органи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності, власників будинків. Повістки про явку на приписку можуть також вручатися громадянам безпосередньо посадовими особами районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Усі громадяни, які викликаються для приписки до призовних дільниць, зобовязані особисто прибути до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк, зазначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України. Приписка проводиться районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

Приписці до призовних дільниць підлягають усі допризовники, які проживають на території району (міста).

Не підлягають приписці до призовних дільниць громадяни України, які відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру. Громадянам України, приписаним до призовних дільниць, видаються посвідчення про приписку, розяснюються права та обов'язки, правила військового обліку та відповідальність за порушення цих правил.

Посвідчення про приписку до призовної дільниці видається громадянам, приписаним до призовних дільниць, яких за результатами проходження комісії з питань приписки визнано придатними до військової служби або тимчасово непридатними до військової служби чи такими, що потребують лікування. Форма посвідчення про приписку визначається Міноборони.

Приписка громадян, які підлягають військовому обліку призовників та своєчасно не пройшли приписки до призовних дільниць, здійснюється протягом року шляхом проведення додаткових засідань комісій.

2. Керівні документи щодо приписки

Приписка громадян чоловічої статі до призовних дільниць проводиться відповідно до:

Закону УкраїниПро військовий обовязок і військову службувід 25 березня 1992 р. 2232-XII (зі змінами).)

Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактомзатверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. 352 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 р. 100).

Наказів та директив Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України.

3. Терміни проведення приписки

На виконання вимог статті 14 Закону України «Про військовий обовязок і військову службу», частини III Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, щороку протягом січняберезня до призовних дільниць приписуються громадяни, яким у рік приписки виповнюється 17 років.

4. Районні (міські) комісії з питань приписки

Для проведення приписки громадян до призовних дільниць у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки утворюються районні (міські) комісії з питань приписки у такому складі:

голова комісіїкерівник відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

члени комісії:

представник районного (міського) органу управління освітою;

представник уповноваженого підрозділу органу Національної поліції, який проводить роботу з неповнолітніми;

лікар, який організовує роботу медичного персоналу з медичного огляду громадян України, які підлягають приписці;

психолог відповідного державного (комунального) закладу, розташованого на території району (міста);

секретар комісії.

Персональний склад районної (міської) комісії з питань приписки, порядок її проведення затверджуються щороку головою районної державної адміністрації (виконавчого органу міської ради).

На районні (міські) комісії з питань приписки покладаються:

організація і проведення медичного огляду допризовників, які викликаються на комісію, визначення їх придатності для військової служби;

виявлення і попередній відбір кандидатів для направлення до вступу на навчання у вищих військових навчальних закладах або військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

направлення призовників, придатних за медичними та іншими показниками, для проходження підготовки з військово-технічних спеціальностей;

направлення для медичного огляду до обласної призовної комісії призовників, яких визнано непридатними до військової служби за станом здоров'я, та таких, що виявили незгоду з результатами медичного огляду;

прикріплення до лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання громадян України, яких визнано під час приписки тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я, та таких, що потребують обстеження або медичного нагляду. Відвідування лікувально-профілактичних закладів згідно з рішенням комісії з питань приписки для громадян-допризовників обов'язкове;

прикріплення до відповідних закладів освіти громадян України, які мають низьку освітню підготовку або не володіють чи недостатньо володіють державною мовою;

організація роботи з вивчення особистості призовників, їх морально-ділових якостей та сімейного стану;

зняття з військового обліку призовників та взяття на військовий облік військовозобов'язаних громадян, яких:

- за станом здоров'я визнано непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час;

- раніше було засуджено до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт за вчинення кримінального проступку, нетяжкого злочину, у тому числі із звільненням від відбування покарання;

виключення з військового обліку громадян, яких:

- за станом здоров'я визнано непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

- раніше було засуджено до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

5. Медичний огляд громадян під час проведення приписки

Для проведення медичного огляду громадян, які підлягають приписці, залучаються:

хірург,

терапевт (лікар загальної практики - сімейний лікар),

невропатолог,

психіатр,

офтальмолог,

отоларинголог,

стоматолог,

дерматовенеролог,

а в разі потреби - лікар-ортопед-травматолог та лікарі інших спеціальностей. Персональний склад лікарів затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації (міського голови). Лікар, який організує роботу медичного персоналу з медичного огляду громадян, які підлягають приписці, призначається, як правило, з числа лікарів вищої кваліфікаційної категорії, які мають необхідні знання і досвід у галузі військово-лікарської експертизи.

Медичний огляд громадян, які приписуються до призовних дільниць, та визначення придатності їх до військової служби за станом здоровя здійснюються відповідно до Порядку, який затверджується Міноборони за погодженням з Міністерством охорони здоровя.

Громадяни, які приписуються до призовних дільниць, проходять рентгенівське обстеження органів грудної порожнини, лабораторне та в разі потреби інші види медичного обстеження.

За результатами медичного огляду громадянина України і з урахуванням рівня його освітньої підготовки, особистих якостей, роду діяльності та спеціальності комісія з питань приписки може прийняти одне з таких рішень:

придатний для військової служби та попередньо призначений до служби у Збройних Силах України чи іншому військовому формуванні;

тимчасово непридатний до військової служби, потребує лікування;

підлягає направленню на додаткове медичне обстеження та проведення повторного медичного огляду (із зазначенням дати проведення);

непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час, підлягає взяттю на облік військовозобов'язаних;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку, підлягає виключенню з військового обліку;

підлягає взяттю на військовий облік військовозобов'язаних як такий, що був раніше засуджений до позбавлення волі, обмеження волі, арешту, виправних робіт за вчинення кримінального проступку, нетяжкого злочину, у тому числі із звільненням від відбування покарання;

підлягає виключенню з військового обліку як такий, що був раніше засуджений до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

6. Перелік документів особової справи призовника

Копія паспорта громадянина України (ID-картки з довідкою про реєстрацію місця проживання особи).

Копія свідоцтва про народження.

Копія документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осібплатників податків (картка платника податків).

Копія документа про освіту.

Довідка з місця роботи (навчання).

Характеристика з місця роботи (навчання).

Лист вивчення особистих якостей призовника.

Довідка про рентгенівське обстеження органів грудної порожнини.

Інші документи про стан здоровя та сімейний стан.

Повідомлення органів досудового розслідування про підозру призовнику у вчиненні кримінального порушення або суду про розгляд кримінальної справи в суді, органу реєстрації актів цивільного стану громадян про зміну прізвища, імені та по батькові, інші документи, що характеризують особистість призовника.

Громадянам України, приписаним до призовних дільниць, видаються посвідчення про приписку, роз'яснюються права та обов'язки, правила військового обліку та відповідальність за порушення цих правил.

Відповідно до вимог чинного законодавства, а саме ч.6 ст.14 Закону України «Про військовий обовязок і військову службу» за неявку без поважних причин юнаки притягуються до адміністративної відповідальності на підставі ч.2 ст.210 КУпАП.

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь