ІНСТРУКЦІЯ щодо підготовки бюджетної пропозиції

Дата: 03.07.2024 14:17
Кількість переглядів: 100

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
відділу фінансів

Арбузинської селищної ради
25 червня 2024 року № 16

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо підготовки бюджетної пропозиції

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена відповідно наказу Міністерства фінансів України від  06  жовтня 2023 року № 534 «Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції» і визначає основні положення про розрахунок орієнтовних граничних показників видатків селищного бюджету та надання кредитів з селищного бюджету головному розпоряднику бюджетних коштів на середньостроковий період, встановлює порядок складання бюджетної пропозиції.

2. У цій Інструкції терміни вживаються у значеннях, наведених у Бюджетному кодексі України (далі - Кодекс) та інших нормативно-правових актах, що регламентують бюджетний процес.

3. Орієнтовні граничні показники видатків селищного бюджету та надання кредитів з селищного бюджету на середньостроковий період головному розпоряднику бюджетних коштів та бюджетна пропозиція складаються з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи за формами до Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від  06  жовтня 2023 року № 534, а саме:

 • Орієнтовні граничні показники видатків селищного бюджету та надання кредитів з селищного бюджету головному розпоряднику бюджетних коштів на 20___ - 20___ роки (далі - орієнтовні граничні показники) (додаток 1);
 • Бюджетна пропозиція на 20___ - 20___ роки загальна (Форма БП-1) (далі - Форма БП-1) (додаток 2);
 • Бюджетна пропозиція на 20___ - 20___ роки індивідуальна (Форма БП-2) (далі - Форма БП-2) (додаток 3);
 • Бюджетна пропозиція на 20___ - 20___ роки додаткова (Форма БП-3) (далі - Форма БП-3) (додаток 4).

4. Усі вартісні показники у документах, визначених цією Інструкцією, наводяться у гривнях, з округленням до цілого числа.

5. У формі орієнтовних граничних показників зазначається розподіл орієнтовних граничних показників видатків селищного бюджету та надання кредитів з селищного бюджету на середньостроковий період.

6. У формах бюджетної пропозиції зазначаються дані:

 • за попередній бюджетний період (звіт) - дані річного звіту за попередній бюджетний період, наданого органами Казначейства (далі - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період);
 • на поточний бюджетний період (затверджено) - показники, затверджені розписом селищного бюджету на поточний бюджетний період (з урахуванням усіх внесених змін станом на 01 липня року, що передує плановому) (далі - показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період);
 • на середньостроковий період (план) - показники за видами доходів та розподіл орієнтовних граничних показників видатків і кредитування селищного бюджету на плановий бюджетний період, які є основою для складання проєкту рішення про селищний бюджет, та наступні за плановим два бюджетні періоди (далі - розподіл орієнтовних граничних показників на середньостроковий бюджетний період).

7. У формах, визначених Інструкцією щодо підготовки бюджетної пропозиції, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від  06  жовтня 2023 року № 534, зазначаються код та найменування:

8. При підготовці бюджетної пропозиції у формах, визначених Інструкцією щодо підготовки бюджетної пропозиції, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від  06  жовтня 2023 року № 534, слова «місцевого бюджету» вважати словами «селищного бюджету».

II. Основні положення про складання бюджетної пропозиції та розрахунок орієнтовних граничних показників

1. Процес формування бюджетної пропозиції здійснюється учасниками бюджетного процесу відповідно до бюджетного законодавства.

2. Бюджетна пропозиція складається на середньостроковий період (плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди) з урахуванням положень цієї Інструкції, Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від  06  жовтня 2023 року № 534 та інструкцій, розроблених і доведених відділом фінансів Арбузинської селищної ради (далі – відділ фінансів), а також містить інформацію за попередній та поточний бюджетні періоди.

3. Бюджетна пропозиція формується у такій послідовності:

1) відділ фінансів відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на прогнозні роки, аналізу виконання селищного бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах та за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечує прогнозування обсягів доходів селищного бюджету, визначає обсяги фінансування селищного бюджету, повернення кредитів до селищного бюджету на середньостроковий період та розраховує загальні орієнтовні граничні показники у термін визначений Планом заходів щодо складання прогнозу селищного бюджету на середньостроковий період, затверджений рішенням виконавчого комітету Арбузинської селищної ради (далі – План заходів), але не пізніше 15 липня року, що передує плановому;

2) відділ фінансів у межах загальних орієнтовних граничних показників розраховує орієнтовні граничні показники, розробляє інструкції з підготовки бюджетної пропозиції та доводить їх до головних розпорядників бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) у термін визначений Планом заходів, але не пізніше 20 липня року, що передує плановому;

3) головні розпорядники відповідно до цієї Інструкції, інструкцій, доведених відділом фінансів, та орієнтовних граничних показників складають бюджетну пропозицію та подають її  відділу фінансів у встановлені ним терміни визначені Планом заходів, але не пізніше 01 серпня року, що передує плановому;

4) відділ фінансів здійснює аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних пропозицій на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам і вимогам цієї Інструкції та доведених інструкцій відділу фінансів, за результатами якого керівник відділу фінансів приймає рішення про включення поданих пропозицій до прогнозу селищного бюджету.

 

4. Орієнтовні граничні показники доводяться відділом фінансів до головного розпорядника загальними сумами на кожний рік середньострокового періоду за формою, затвердженою Інструкцією щодо підготовки бюджетної пропозиції, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від  06  жовтня 2023 року № 534 (додаток 1), та із зазначенням окремо обсягів:

 • видатків за загальним фондом, джерелом яких є трансферти з державного та місцевих бюджетів;
 • видатків за спеціальним фондом (у разі необхідності зазначаються джерела їх надходжень);
 • надання кредитів із загального фонду.

III. Складання, розгляд та аналіз бюджетної пропозиції

1. Головний розпорядник організовує та забезпечує складання бюджетної пропозиції і подає її до відділу фінансів з використанням форм, визначених Інструкцією щодо підготовки бюджетної пропозиції, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від  06  жовтня 2023 року № 534 та ґрунтовної пояснювальної записки до них, у термін визначений Планом заходів.

2. Форми бюджетної пропозиції заповнюються послідовно - Форма БП-2 заповнюється на підставі показників Форми БП-1 і лише після заповнення зазначених форм та за потреби заповнюється Форма БП-3.

В окремих пунктах форм зазначається необхідна кількість показників, визначена головним розпорядником.

Головні розпорядники при складанні Форми БП-1, Форми БП-2 та Форми БП-3 керуються рекомендаціями щодо їх заповнення,  визначеними розділами IV-VI Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від  06  жовтня 2023 року № 534.

3. Джерелами інформації для заповнення форм бюджетної пропозиції є:

 • стратегія розвитку Миколаївської області;
 • стратегія сталого розвитку Арбузинської селищної об`єднаної територіальної громади;
 • галузеві регіональні/місцеві програми;
 • річний звіт про виконання селищного бюджету за попередній бюджетний період;
 • інформація про досягнення цілей державної політики з показниками досягнення цілей за результатами попереднього бюджетного періоду;
 • звіти про виконання паспортів бюджетних програм за попередній бюджетний період;
 • розпис селищного бюджету на поточний бюджетний період (з урахуванням усіх внесених змін станом на 01 липня року, що передує плановому);
 • паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період;
 • прогноз селищного бюджету, схвалений у попередньому бюджетному періоді;
 • план діяльності головного розпорядника на середньостроковий період;
 • інша інформація, визначена відділом фінансів.

4. З метою зіставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до Програмної класифікації видатків та кредитування селищного бюджету, що формується у бюджетній пропозиції на середньостроковий період згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування селищного бюджету, затвердженої Міністерством фінансів України.

5. У разі, якщо бюджетна програма не передбачається на середньостроковий період:

показники за бюджетною програмою поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком у формі БП-1;

показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до Програмної класифікації видатків та кредитування селищного бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі, якщо бюджетної програми у поточному бюджетному періоді не передбачено, то такі показники зазначаються окремим рядком у формі БП-1.

 

6. Разом з бюджетною пропозицією головний розпорядник подає необхідні для здійснення відділом фінансів аналізу документи та матеріали, до складу яких входять:

розрахунки показників, включених до бюджетної пропозиції, зокрема щодо капітальних видатків, із зазначенням факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, визначених з урахуванням галузевих особливостей;

інформація щодо врахування гендерного аспекту під час формування бюджетних показників.

Відділ фінансів за потреби доводить до головних розпорядників форми, за якими складається та подається інформація разом з бюджетною пропозицією.

7. У разі передбачення у бюджетних пропозиціях, поданих головними розпорядниками, надання міжбюджетних трансфертів іншим місцевим бюджетам відділ фінансів у триденний строк з дня отримання таких бюджетних пропозицій повинен надіслати обсяги таких міжбюджетних трансфертів на середньостроковий період іншим фінорганам за формою, наведеною у додатку 5 до Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від  06  жовтня 2023 року № 534, для врахування ними під час складання прогнозу селищного бюджету.

8. Відділ фінансів здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних пропозицій щодо відповідності загальним орієнтовним граничним показникам, дотримання доведених відділом фінансів фінансових обмежень, організаційних та інших вимог, а також вимог, визначених цією Інструкцією.

9. Відділ фінансів вживає заходів для усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників, що містяться у бюджетних пропозиціях (шляхом проведення нарад, консультацій, робочих зустрічей тощо).

10. За результатами вжитих заходів, а також отриманої інформації щодо надання іншими місцевими бюджетами трансфертів відділ фінансів доводить до окремих головних розпорядників уточнені орієнтовні граничні показники, відповідно до яких головний розпорядник коштів має надати уточнену бюджетну пропозицію у терміни, визначені відділом фінансів, але не пізніше 10 серпня року, що передує плановому.

11. Головний розпорядник забезпечує відповідність бюджетної пропозиції, складеної з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, бюджетній пропозиції, поданій до відділу фінансів.

12. Інформація, що міститься у бюджетних пропозиціях головних розпорядників, є основою для складання прогнозу селищного бюджету.

 

В.о. начальника відділу фінансів        

Арбузинської селищної ради                                     Світлана ЗАДОРОЖНЮК

 

Бюджетна декларація 2025-2027

 

 

 

 

                           


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь